BhaiszadŸja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: BhaiszadŸja Warsztaty
» BhaiszadŸja Joga » Biblioteka Ajurwedyjska » Woda ¯ycia - Joga Uzdrowienia » Woda ¯ycia VII

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964329
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Woda ¯ycia. Joga Uzdrowienia

Wprowadzenie
1. Promieñ Uzdrawiania. Korzenie Bhaiszad¿ja. Pole energii ¿ycia
2. Struktura SZU. Piêæ stopni si³y ¿ycia. Oœrodki energii
3. Czym jest Joga Uzdrawiania Guru Bhaiszad¿ja. Madhu Joga
4. Kim Jest Archanio³ Rafael. Atrybuty. Przebaczenie
5. Naturalne oddychanie uzdrawia. Wszystko lecz¹ca Wibracja
6. Symbolika dysku s³oñca. O dobroci. Archanio³ Micha³
7. Rytm natury: cykle s³oñca i ksiê¿yca. Energie ¯ywio³ów
8. Uzdrawianie w Z³otym Wieku Prawdy. Transmisja. Trójk¹ty
9. Osiem Œlubowañ Zdrowia i Pomyœlnoœci. Dwanaœcie Przykazañ1. Rytm Natury: cykle s³oñca i ksiê¿yca

Mistyka Natury to pod¹¿anie przez ¿ycie w harmonii z naturalnym £adem Przyrody (Ryta). Nauki staro¿ytnych wspominaj¹ o zawsze istniej¹cym Porz¹dku Wszechœwiata (Ryta, Qaher). Planety kr¹¿¹ po swoich orbitach zachowuj¹c precyzyjny rytm, Harmonia z Natur¹ jest jednym z kluczowych tematów odnosz¹cych siê do prac BhaiszadŸji. Szczególnym sposobem rozwijania harmonii z Natur¹ i odkrywania odwiecznego £adu Przyrody jest studiowanie rytmu.

Istniej¹ dwa g³ówne kosmiczne rytmy, które wyznaczaj¹ i determinuj¹ sposób naszego funkcjonowania:

1. Rytm s³oneczny
podzielony na dwa cykle;
- cykl dobowy
- cykl roczny

2. Rytm ksiê¿ycowy

Pierwszy rytm, s³oneczno - dobowy wyznacza nam Matka Ziemia obracaj¹c siê wokó³ w³asnej osi. Jest to zapewne rytm, który ka¿dy cz³owiek odczuwa najpotê¿niej. Harmonia z Cyklem Dnia i Nocy, czyli rytmem dobowym sugeruje i¿ funkcjonujemy w zgodzie z £adem Przyrody dyktowanym przez œwiadomoœæ planety.

Rytm s³oneczny - dobowy wyznacza cztery wa¿ne momenty czasowe, które steruj¹ ¿yciem planety:

1. Czas wschodu s³oñca, œwit, brzask poranka, jutrzenka, uszas.
2. Czas oko³o po³udnia, kiedy to jest najwiêcej œwiat³a s³onecznego, maksimum jaœnienia.
3. Czas zachodu s³oñca, zmierzch, wieczór, wespera, nakta.
4. Czas oko³o pó³nocy, kiedy jest najmniej œwiat³a.

Okolice tych czasowych momentów wykorzystywane s¹ od wieków przez mistyków dla wykonywania ró¿norakich æwiczeñ duchowych, dla medytacji i modlitw.

Cykl s³oneczny - roczny równie¿ dyktuje nam nasza planeta, Matka - Ziemia. Jest to okres czasu, w jakim planeta obiega wokó³ s³oñca. Cykl ten równie¿ wyznacza cztery momenty szczególne, zwi¹zane ze œwiat³em jak nastêpuje:

1. Przesilenie zimowe - kiedy œwiat³a jest najmniej.
2. Równonoc wiosenna - kiedy nastêpuje równowaga dnia i nocy.
3. Przesilenie letnie - kiedy œwiat³a jest najwiêcej.
4. Równonoc jesienna - równowaga dnia i nocy.

Istnieje g³êboka analogia miêdzy tymi czterema szczególnymi momentami w cyklu s³onecznym - rocznym, a dobowym, Równonoc wiosenna i jesienna jest odpowiednio jakby odbiciem wschodu i zachodu S³oñca, zaœ przesilenie zimowe odpowiada pó³nocy, a letnie po³udniu.

Rytm ksiê¿ycowy wyznacza nam cykl oko³omiesiêczny i analogicznie zwi¹zany jest ze wzrostem i zmniejszaniem siê œwiat³a. Rytm ksiê¿ycowy zdaje siê byæ czymœ poœrednim miêdzy rytmem s³onecznym dobowym a rocznym. Ksiê¿yc swoimi fazami równie¿ wyznacza nam cztery czasowe momenty;

1. Czas nowiu, kiedy brak ksiê¿yca, to tak jak zima i pó³noc.
2. Czas I-szej kwadry, to jak wiosenne zrównanie dnia z noc¹.
3. Czas pe³ni, to tak jakby lato lub po³udnie, maksimum œwiat³a.
4. Czas III-ej kwadry, to tak jakby jesienne zrównanie dnia i nocy.

W rytmie ksiê¿ycowym mistycy upatruj¹ cykl przemian, w jakich funkcjonuje psychiczne ¿ycie ca³ej planety, w szczególnoœci minera³ów, roœlin, zwierz¹t i ludzi. W tym oko³omiesiêcznym rytmie swoje minima i maksima prze¿ywa ca³y nasz aparat emocjonalny.

Nów ksiê¿yca by³ i jest w wielu kulturach uwa¿any za pocz¹tek nowego miesi¹ca ksiê¿ycowego. Podobnie moment przesilenia zimowego celebrowany by³ jako Dzieñ Narodzin Œwiat³a i pocz¹tek Nowego Roku, a pó³noc jest chwil¹, która wyznacza pocz¹tek nowego cyklu oko³odobowego.

Pocz¹tek nowego cyklu œwiat³a, zimowe przesilenie, to pocz¹tek rocznego cyklu praktyki Bhutad¿aja Jogi, zwanej te¿ Jog¹ ¯ywio³ów. Cztery kwarta³y poœwiêcamy kolejno na pracê z czterema Energiami ¯ywio³ów: zima z energi¹ ziemi, wiosna z energi¹ wody, lato z energi¹ ognia, a jesieñ z energi¹ wiatru.


2. Cykle s³oñca i ksiê¿yca a ¿ywio³y

Przygl¹daj¹c siê g³êbokim mistycznym powi¹zaniom pomiêdzy Rytmami wyznaczonymi przez £ad Natury a ¯ywio³ami mo¿emy odkryæ ca³e bogactwo energetycznej pracy, jak¹ wykonuje duch naszej planety.

Cztery ¯ywotne Tchnienia maj¹ swój maksymalny czas i napiêcie pracy w ci¹gu ca³ej doby, maj¹ te¿ swoje minima. Oto przyporz¹dkowanie energii ¯ywotnych Tchnieñ w rytmie dobowym, w Cyklu Dnia i Nocy:

1. ¯ywio³ Ziemi panuje w godzinach miêdzy pó³noc¹ a wschodem s³oñca czasu miejscowego.
2. ¯ywio³ Wody przewa¿a pomiêdzy wschodem s³oñca a po³udniem.
3. ¯ywio³ Ognia obejmuje swym istotnym wp³ywem czas pomiêdzy po³udniem a zachodem s³oñca.
4. ¯ywio³ Powietrza zaœ panuje od zachodu s³oñca do pó³nocy.

Energie ¯ywio³ów w naturalny sposób pracuj¹ w ci¹gu ca³ej doby i mo¿na powiedzieæ, ¿e wszystko co ¿yje podporz¹dkowuje siê tej energii, Idea³em mistyków natury jest, aby cz³owiek w œwiadomy sposób by³ zharmonizowany z pracuj¹cymi w Przyrodzie si³ami i energiami. Dla zachowania dobrego zdrowia wa¿nym jest, aby wstawaæ w godzinach ¿ywio³u ziemi (wczeœnie rano) i chodziæ spaæ w godzinach ¿ywio³u wiatru (dobrze przed pó³noc¹). Inaczej zdrowie Psychiczne ³atwo ulega zaburzeniu.

¯ywio³ Eteru (Œwiat³a) w szczególny sposób jest obecny w czasie kardynalnych zmian, czyli oko³o pó³nocy, wschodu, po³udnia i zachodu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Eter (Œwiat³o) przenika ¯ywio³y i jest w nich obecny, jednak w czasie tych czterech kardynalnych momentów dnia i nocy jest obecny szczególnie intensywnie. (Warto te¿ pamiêtaæ, i¿ chodzi o czas miejscowy, który dok³adniej pokrywa siê z czasem urzêdowym tylko w zachodniej czêœci Polski. W czasie letnim po³udnie i pó³noc s¹ przesuniête oko³o godzinê do przodu)

Mistycy szczególnie te cztery wa¿ne okresy upodobali sobie dla praktykowania, gdy¿ maj¹ one znaczenia kulminacyjnych przesileñ jako momenty zmian energii ¯ywio³ów. Pust¹ Przestrzeñ wype³nia w³aœnie subtelna energia pi¹tego ¿ywio³u - Eteru. Czas przed wchodem s³oñca, przed zachodem s³oñca, przed pó³noc¹ i przed po³udniem to czas zaniku energii poprzedniego ¯ywio³u. Wtedy wzrasta gwa³townie natê¿enie energii Przestrzeni (Eteru, Œwiat³a), z którego stopniowo wzrasta naturalna energia kolejnego z ¯ywio³ów. Jest to powód, dla którego te w³aœnie czasookresy by³y od wieków wskazywane jako najlepsze dla odbioru duchowych energii, a tak¿e dla wype³niania æwiczeñ duchowych. Prorocy zwykle polecaj¹ te godziny przed kardynalnymi punktami doby jako czas na modlitwê lub medytacjê.

Analogicznie wygl¹da praca energii ¯ywio³ów w cyklu rocznym. Czterem Porom Roku przypisuje siê energiê Czterech ¯ywio³ów w nastêpuj¹cy sposób:

1. Zima to okres panowania elementu Ziemi.
2. Wiosna to czas dominacji ¿ywio³u Wody.
3. Lato to okres, w którym w³ada ¿ywio³ Ognia.
4. Jesieñ to pora roku z przewag¹ Powietrza.

Przewaga danego ¿ywio³u w jakiejœ porze roku nie oznacza braku pozosta³ych sk³adników. Czas dominacji ¯ywio³u oznacza tylko tyle, ¿e tej energii w Naturze jest znacznie wiêcej ni¿ energii któregokolwiek z pozosta³ych ¯ywio³ów.

¯ywio³ Eteru najobficiej obecny jest w Dniach Równonocy i Przesileñ, a jego wielkie natê¿enie jest obserwowane przez okres oko³o piêciu dni wokó³ tych kardynalnych momentów czasowych w ci¹gu roku. Oznacza to, ¿e przez ³¹cznie 20 dni w roku dominuje Czysta, Duchowa Substancja ¯ywio³u Przestrzeni. Dzieñ Przesilenia lub Równonocy, dwa dni wstecz i dwa dni po, to w³aœnie czas na intensywn¹ pracê Lo¿y Pana Pola (Kszetrasjapathi Guru Joga). Tradycyjne Kultury Duchowe wykorzystywa³y te okresy czasu na d³u¿sze œwiêta w swym kalendarzu. Jest to najlepszy czas na czuwanie modlitewne, kontemplacjê, najlepszy czas na robienie porz¹dków z w³asnym wnêtrzem, tak¿e na intensywne zgromadzenia poœwiêcone rozwojowi potêgi uzdrawiania.

W cyklu ksiê¿ycowym szczególne dni, w których narasta iloœæ duchowej energii ¯ywio³u Eteru to okres nowiu ksiê¿yca i okres pe³ni ksiê¿yca. Czas oko³o 2-3 godz. przed samym momentem nowiu czy pe³ni jest najintensywniejsz¹ por¹ medytowania. Duchowe Istnoœci naszej planety u¿ytkuj¹ ten naturalny kalendarz, wiêc jest to zawsze czas wzmo¿onej aktywnoœci wszystkich si³ duchowych. Joga jako œcie¿ka harmonizowania z Natur¹ stara siê pod¹¿aæ zgodnie z tymi odwiecznymi wskazówkami.

Okres oko³o 2 do 3 godzin przed pierwsz¹ i ostatni¹ kwadr¹ równie¿ jest czasem pracy Eteru, tak samo jak i dzieñ, w którym przypadaj¹ te zjawiska. Idealnym czasem na zorganizowanie seminarium dotycz¹cego oœwiecenia jest piêciodniowy okres ze œrodkiem w czasie pe³ni lub 3-dniowy tak, ¿e pe³nia jest celebrowana w ostatnim dniu okresu praktyk. Czas nowiu ksiê¿yca w analogiczny sposób dobrze jest wykorzystaæ na pracê z tematami takimi jak oczyszczanie, odnowienie, narodziny.

W Indii mówi siê, ¿e ka¿dego miesi¹ca o pe³ni ksiê¿yca Dobry Bóg - Stwórca Wszechœwiata (Sanskr. Brahma) zwo³uje zgromadzenie Duchowej Hierarchii-wszystkich Mistrzów, Œwiêtych i Proroków, Anio³ów i Archanio³ów. Jest to jakby wspólne Nabo¿eñstwo wszystkich Œwiat³ych Si³ ca³ej naszej planety. W wielu duchowych tradycjach zak³ada siê przy tej okazji bia³e szaty i sprawuje Œwiête Ceremonie przez ca³¹ dobê.

Œwiêto Nowiu zaœ ma g³êbokie podstawy biblijne. Tradycja ¿ydowska i muzu³mañska celebruj¹ pocz¹tek nowego miesi¹ca ksiê¿ycowego. Prorok Izajasz zaœ naucza: "Sprawdzi siê to, ¿e ka¿dego miesi¹ca podczas nowiu i ka¿dego tygodnia w szabat przyjdzie ka¿dy cz³owiek, by Mnie oddaæ pok³on - mówi Pan (Jahwe)" (Iz. 66, 23). Dzieñ Sobotni (szabat) tak wa¿ny w tradycji judejskiej jest postawiony na równi z (Dniem Nowiu, ba nawet Dzieñ Nowiu wymieniony jest na pierwszym miejscu przed sobot¹. Zauwa¿my, ¿e to staro¿ytne proroctwo dotyczy ka¿dego cz³owieka.

Oddawanie pok³onów, co jest wyrazem czci i uwielbienia Boga zdaje siê mieæ swoje Ÿród³o w Tybecie. Jest to istotna fundamentalna praktyka ca³ej kultury duchowej od Egiptu po Indie. Ciekawe te¿, ¿e Dzieñ Sobotni jest dniem odpoczynku nie tylko u ¿ydów, ale tez jest znakiem o wiele starszej kultury i tradycji duchowej Tybetu. Podobnie jest ze zwyczajem czynienia pok³onów.

Energie ¯ywio³ów w cyklu ksiê¿ycowym rozk³adaj¹ siê podobnie jak w cyklach poprzednich:

1. ¯ywio³ Ziemi to czas od nowiu do pierwszej kwadry,
2. ¯ywio³ Wody to czas od pierwszej kwadry do pe³ni.
3. ¯ywio³ Ognia to czas od pe³ni do ostatniej kwadry.
4. ¯ywio³ Powietrza to czas od ostatniej kwadry do nowiu.

Jak widaæ wzrost iloœci ¯ywio³ Ducha (Eteru) zwi¹zany jest zawsze ze zmian¹ dominacji, z przejœciem od przewagi jednego do przewagi drugiego ¯ywio³u spoœród Czterech ¯ywotnych Tchnieñ.

Ca³a Natura mo¿e zostaæ rozwa¿ona jako subtelna gra elementarnych energii naszej planety. Ka¿da forma ¿ywa, ka¿da istota jest cz¹stk¹ tej gry. Cz³owiek nie jest niczym oddzielnym od Natury. Rytmy planety ci¹gle na nas oddzia³ywuj¹. Cykl rytmów s³onecznych i ksiê¿ycowych to tylko ogólne wprowadzenie w jeszcze Bardziej z³o¿on¹ wiedzê o Naturze. Odkrywanie ca³ej tej wiedzy ma miejsce stopniowo w miarê pog³êbiania pracy nad wewnêtrzn¹ przemian¹. Rytmy te s¹ bowiem integraln¹ czêœci¹ przynale¿n¹ naszej Pierwotnej Naturze.


3. Energie ¿ywio³ów jako tchnienia Matki Ziemi

Staro¿ytna mistyka natury ukazywa³a substancjê naszej planety jako cia³a z³o¿onego z piêciu rodzajów energii. Sk³adniki energetyczne naszej planety ukazywane by³y jako tchnienia ¿yciowe, zaœ dla potrzeb mistyki jogi mówi siê o energiach ¯YWIO£ÓW. Energie te zarówno w tradycji egipskiej, wedyjskiej i tybetañskiej jak i chiñskiej uwa¿ane s¹ za elementarne, okreœlane te¿ czasem jako elementy.

Szko³a znana jako Bhutad¿aja joga u¿ywa nastêpuj¹cych terminów opisuj¹cych ¯ywotne Tchnienia Planety (Tattwa);

1. PRITHIWI to ¿ywio³ ziemi, aktywnoœæ gleby, ziemi jako substancji sta³ej, mineralnej.
2. APAH to ¿ywio³ wody, aktywnoœæ substancji ciek³ej, p³ynnej zwi¹zana elementarnie ze œwiatem roœlin oraz uczuæ.
3. TED¯AS to ¿ywio³ ognia, aktywnoœæ substancji cieplnej, termiki, temperatury i procesu spalania, zwi¹zana elementarnie ze œwiatem zwierz¹t oraz z intelektem.
4. WAJU to ¿ywio³ powietrza, aktywnoœæ gazów i wiatru, zwi¹zana ze œwiatem ludzkim.
5. AKAŒA - ¿ywio³ œwiat³a, eteru, przestrzeni. Jest to Ÿród³o i cel pozosta³ych czterech elementów.

Ka¿da rzecz jak i ca³a planeta sk³ada siê z mieszaniny elementów, czyli z mieszaniny energii (substancji) ¯YWIO£ÓW. W ca³ej przejawionej Naturze nigdy nie wystêpuj¹ one w absolutnie czystej postaci. Zawsze wystêpuj¹ one w formie proporcjonalnej mieszaniny.

S³owo ¿ywio³ sugeruje coœ, co jest ¿ywe, ¿ywotne, a tak¿e stan istnienia, który mo¿na nazwaæ ¿ywio³owym, czyli energetycznym, pe³nym aktywnoœci. Odkrywaj¹c i doœwiadczaj¹c w pracy jogi czym s¹ ¿ywio³y, odkrywamy i doœwiadczamy pe³niê swoich naturalnych, ¿ywotnych energii.

Œwiête Pisma ró¿nych religii wyjaœniaj¹, i¿ to w³aœnie Bóg - Stwórca Wszechœwiata przekaza³ cz³owiekowi i wszelkiej ¿ywej istocie Tchnienie ¯ycia (Nefesz, Prañah). Zawsze by³o ono uto¿samiane z procesem oddychania, gdy¿ cz³owiek, zwierzêta a tak¿e roœliny na naszej planecie ¿yj¹ dziêki oddechowi. Oddech jest tym, co przez ca³¹ dobê podtrzymuje nasze ¿ycie. Tchnienie ¯ycia jest ¿ywotn¹ energi¹, a wiêc ¿ywio³em.

Staro¿ytni przekazuj¹ sekretne nauki o oddychaniu jako wielk¹ Tajemnicê ¯ycia, jako Misterium, które towarzyszy nam od pocz¹tku naszego istnienia, od czasu stworzenia. Odk¹d zaistnia³a pierwsza ¿yj¹ca istota - odt¹d pojawi³ siê oddech. Praktyka oddychania jako Misterium staro¿ytnych szkó³ duchowych opiera siê na powi¹zaniu pomiêdzy sposobem oddychania, a rodzajem pracuj¹cego wówczas ¯ywio³u (Elementu, Elementala). Zmiana sposobu oddychania oznacza zmianê rodzaju energii ¯ywio³u.

Fundamentem Tchnieñ ¯ycia danych nam przez Stwórcê w Raju jest piêæ sposobów oddychania:

1. PRITHIWI - Tchnienie ¯ywio³u Ziemi: wdech i wydech przez nos, co powoduje wzmocnienie si³y magnetycznej i harmoniê z miejscem.
2. APAH (tak¿e DŸala)- Tchnienie ¯ywio³u Wody: wdech przez nos, wydech przez usta, daj¹ce oczyszczenie poprzez obmycie serca i umys³u.
3. TED¯AS (tak¿e Agni lub Wahni)- Tchnienie ¯ywio³u Ognia: wdech przez usta, wydech przez nos, to spalanie nieczystoœci aury myœlowej i emocjonalnej.
4. WAYU - Tchnienie ¯ywio³u Powietrza: wdech i wydech przez usta, co powoduje osi¹gniêcie stanu jednoœci i wolnoœci.
5. AKAŒA - Tchnienie Œwiat³a (Eteru) Przestrzeni: oddech przez nos inny jednak ni¿ w ¯ywiole Ziemi, bardziej delikatny, bierny. Oddech eteryczny daje po³¹czenie z ca³ym wszechœwiatem i powoduje wzrost kosmicznej œwiadomoœci.

Ca³a fundamentalna praca Przemiany, czyli Oczyszczenia Umys³u dokonywana jest w Bhutad¿aja jodze poprzez praktykowanie æwiczenia duchowego opartego na oddychaniu ¯ywio³ami. Jest to robione w formie specjalnej, ca³orocznej ceremonii, W podobny sposób praktykuje siê IndrijadŸaja Jogê przynosz¹c¹ opanowanie i oczyszczenie zmys³ów. W Jodze Uzdrawiania zaœ u¿ywamy zwykle przez jakiœ okres czasu jednej Tattwy (¯ywio³u) dla usuniêcia przyczyny cierpieñ wed³ug indywidualnych ustaleñ wedyjskiego medyka. Oddychanie wazowe przynale¿y do Akaœatattwah.


4. Medytacje ksiê¿ycowe

Rytm miesiêczny ksiê¿ycowy, kieruje ca³ym naszym ¿yciem emocjonalnym i uczuciowym. W tradycji hinduskiej i perskiej ksiê¿yc nosi imiê Æandra i jest uwa¿any za bóstwo (anio³a), od którego zale¿y harmonijne funkcjonowanie œwiata naszych uczuæ, pasji, namiêtnoœci i wszelkich pragnieñ. W harmonii z rytmem ksiê¿yca o wiele szybciej spe³niaj¹ siê wszelkie nasze ¿yczenia i pragnienia.

Mi³oœæ to w ogólnoœci najczystsze i najbardziej wysublimowane spoœród wszystkich uczuæ i emocji. Ca³e nasze ¿ycie emocjonalne rozwija siê po to, by doprowadziæ nas do spe³nienia w mi³oœci. Ksiê¿yc i jego œwiat³o towarzyszy ci¹gle romantycznym, zakochanym parom. Warto przestrzegaæ ksiê¿ycowego rytmu praktykowania, aby osi¹gn¹æ powodzenie i spe³nienie w mi³oœci.

Czas nowiu ksiê¿yca to okres odnawiania, narodzin œwiat³a i regeneracji. Jest to pocz¹tek miesi¹ca ksiê¿ycowego wed³ug wschodnich kalendarzy. Czas pe³ni ksiê¿yca to okres spe³nienia i rozkwitu, W czasie pe³ni ksiê¿yc najmocniej odbija Œwiat³o S³oñca. Jest to czas maksymalnego otwarcia naszego serca i umys³u, abyœmy odbijali i transmitowali œwiat³o duchowe p³yn¹ce od Boga.

Nasza psychika funkcjonuje w rytmie cyklu ksiê¿ycowego, podobnie jak i ca³y œwiat zwierzêcy, roœlinny, a nawet mineralny. Emocjonalne minimum w ¿yciu na planecie przypada oko³o nowiu, a emocjonalne maksimum oko³o pe³ni ksiê¿yca. Czas nowiu to czas wewnêtrznej aktywnoœci, zaœ czas pe³ni to czas ekspresji wewnêtrznych wartoœci na zewn¹trz.

S³oñce symbolizuje Boga, ksiê¿yc jest symbolem duszy, a ziemia odpowiada fizycznemu cz³owiekowi. Nasza boska dusza pracuje dla naszego oczyszczenia w harmonii z rytmem ksiê¿ycowym. Od nowiu do pierwszej kwadry mamy okres wychodzenia z wnêtrza, narodzin i dzieciêctwa. Jest to wynurzanie z ciemnoœci oraz rozjaœnianie ciemnoœci. Okres ten odpowiada zimie. W czasie od pierwszej kwadry do pe³ni dostajemy tak¹ dawkê œwiat³a, ¿e osi¹gamy pe³niê dojrza³oœci. Mo¿na ten okres przyrównaæ do wiosny, kiedy wszystko bujnie rozkwita. W tym czasie osi¹gamy pe³niê naszego otwarcia i rozwoju. W czasie od pe³ni do ostatniej kwadry pojawiaj¹ siê symptomy lata, rozpoczyna siê powoli wycofywanie do wnêtrza po zebraniu plonów. Czas pe³ni to czas oœwiecenia, które wype³nia siê w naszej pracy w trzeciej æwiartce ksiê¿ycowego cyklu. Ostatni okres od trzeciej kwadry do nowiu przypomina jesieñ. Jest to czas nastroju bardziej melancholijnego i marzycielskiego, ¯yjemy raczej owocem dotychczasowej pracy ni¿ planami nowych osi¹gniêæ. Faza ta odpowiada staroœci w ¿yciu ludzkim, kiedy gotowi jesteœmy odejœæ po spe³nieniu swej misji.

Pierwsz¹ po³owê cyklu ksiê¿ycowego nazywamy wzrastaj¹c¹ i oœwiecaj¹c¹, a drug¹ po³owê - od pe³ni do nowiu - opadaj¹c¹ i oczyszczaj¹c¹. Œmieræ i narodziny spotykaj¹ siê w Dniu Nowiu ksiê¿yca. Dzieñ ten jest odpowiedni dla praktyk umierania i narodzin takich jak chocia¿by mantry klêczne z pok³onami. Jogê Œwiadomego Umierania Guru Jama najlepiej praktykowaæ w czasie dni nowiu, gdy ksiê¿yc jest niewidoczny.

Mamy ju¿ podzia³ cyklu ksiê¿ycowego na cztery okresy odpowiadaj¹ce sezonom, czyli porom roku. Mo¿emy te¿ pamiêtaæ, ¿e dziel¹c miesi¹c ksiê¿ycowy na dwanaœcie podokresów, otrzymamy czas oko³o 2,5 dni, który odpowiada miesi¹com w cyklu rocznym. Przez oko³o 2,5 dnia ksiê¿yc przesuwa siê na tle jednego znaku, co harmonizuje nas poprzez ksiê¿yc, ze wszystkimi energiami zodiakalnymi w przeci¹gu niespe³na jednego miesi¹ca! Staro¿ytni zawsze dok³adnie ustalali, w jakim znaku ksiê¿ycowym urodzi³ siê dany cz³owiek. Jest to wiele wa¿niejszym dla samopoznania ni¿ wiedza o znaku solarnym. Klasyfikacja przyczyn chorób i sk³onnoœci urazowych powinna byæ robiona wed³ug zodiaku lunarnego, gdy¿ uwzglêdnia przyczyny emocjonalne i psychiczne w ca³oœci.

Jeœli wybieramy dobry czas na praktyki osi¹gania i powiêkszania naszego oœwiecenia, czas na ceremonie i publiczne zgromadzenia, to okres w sumie piêciu dni wokó³ momentu pe³ni bêdzie najodpowiedniejszy, W tradycji wschodniej powiada siê, ¿e Dobry Bóg w Dniu Pe³ni zwo³uje wszystkich swoich œwiêtych na wspólne nabo¿eñstwo. Jest to Dzieñ Zgromadzenia Duchowego Braterstwa, Œwiêtych Obcowania, Hierarchii. Cala natura zostaje zasilana duchow¹ energi¹ z takiej boskiej uczty! Œwiêci uzdrowiciele i anio³y Rydwanu Rafaela te¿ b³ogos³awi¹ w Dniu Pe³ni.

Czas oko³o nowiu, dobrze jest poœwiêciæ na podejmowanie radykalnych decyzji, które mocno zmieni¹ nasze ¿ycie. W czasie nowiu ksiê¿yca (okres piêciodniowy) dobrze jest w czasie seminariów i spotkañ utrzymywaæ milczenie. Jest to idealny czas na odosobnienia z milczeniem, tak aby to, co stare mog³o siê rozpaœæ (umrzeæ), a to co nowe zostaæ ods³oniête.

Praktykowanie wspólnych spotkañ w dniu nowiu i pe³ni ksiê¿yca jest kontynuacj¹ starej tradycji zwi¹zanej z kultem Macierzy Œwiata, z kultem Wielkiej Matki Ziemi. W symbolice bowiem ksiê¿yc jest jako Matka, a s³oñce jest jako Ojciec. Pojednanie z ksiê¿ycowym cyklem jest te¿ pojednaniem z archetypem Matki. Spotkania w tym rytmie dzia³aj¹ tak, ¿e praktykowane przez d³u¿szy okres czasu oczyszczaj¹ zwi¹zek z w³asn¹ Matk¹, oczyszczaj¹ pozosta³oœci tzw. pêpowiny.

W szczególnoœci Œwiêto Nowiu jest najbardziej matczyne, pasywne i ¿eñskie i jednoczeœnie najbardziej oczyszczaj¹ce. Dzieñ Nowiu jest najbardziej ¿eñskim i archetypicznie matczynym dniem w cyklu ksiê¿ycowym. Wskazane s¹ w tym dniu medytacje z pêpkiem i oczyszczaniem pêpowiny, aby nasz archetyp przyjœcia na œwiat by³ jak najbardziej czysty i œwietlisty. Inaczej, tj. bez tego oczyszczenia trudno jest zrobiæ cokolwiek dobrego na naszej piêknej planecie. Dobry i czysty zwi¹zek z w³asn¹ matk¹, a tak¿e z archetypem Boskiej Mateczki, pozwala osi¹gaæ dobrobyt i powodzenie w ¿yciu materialnym. Matka jest podstaw¹ egzystencji dla bo¿ego dzieciêcia.

Stosunek cz³owieka do planety, do Matki Ziemi, jest odbiciem jego zdrowej lub chorej relacji do w³asnej Matki, narodzin i pêpowiny. Niszczenie przyrody zabija naturalne bogactwo i doprowadza spo³eczeñstwo do zubo¿enia i ruiny.

Jeœli Twoja w³asna Matka Ciebie nie chcia³a jako przychodz¹cego na œwiat dziecka, to podœwiadomie bêdziesz siê mœciæ, wy³adowuj¹c siê na Matce-Ziemi. W ten sposób wiele osób niszczy nasz¹ piêkn¹ planetê. Najistotniejsz¹ przyczyn¹ jest chory zwi¹zek z w³asn¹ Matk¹.

Uroczyste obchodzenie Œwiêta Nowiu leczy zwi¹zek cz³owieka z archetypem Matki, zaœ obchodzenie Œwiêta Pe³ni leczy zwi¹zek z Ojcem. Przyjdzie jednak Dzieñ, kiedy ca³a ludzkoœæ bêdzie mia³a zdrow¹ relacjê osobist¹, urodzeniow¹, z w³asn¹ Matk¹. Wtedy ca³a planeta ziemia bêdzie czysta i piêkna, i nikt nie bêdzie jej niszczy³. Tak¹ obietnicê i sugestiê do praktyki daje prorok Izajasz: "Sprawdzi siê to, ¿e ka¿dego miesi¹ca podczas NOWIU i ka¿dego tygodnia w SZABAT (Sobota) przyjdzie KA¯DY Cz³owiek, by Mnie oddaæ POK£ON - mówi Pan (Jahwe)" - cytat z Iz. 66.23! Wspólne obchodzenie Œwiêta Nowiu ma wiêc bardzo donios³e dla zdrowego istnienia naszej planety znaczenie.

Medytacje w cyklu ksiê¿ycowym maj¹ tak¿e fundamentalne znaczenie dla duchowego rozwoju cz³owieka, gdy¿ osadzaj¹ we w³aœciwym rytmie funkcjonowania oraz oczyszczaj¹ ca³¹ emocjonaln¹, podœwiadom¹ strukturê naszej psychiki.

Oczyszczenie i wysubtelnienie reakcji, odruchów, nawyków i wszelkich impulsów ego jest naj³atwiejsze, kiedy jesteœmy w harmonii z cyklem ksiê¿ycowym. Joga D³ugowiecznoœci i Wiecznego ¯ycia zwi¹zana jest z energi¹ œwiat³a ksiê¿ycowego, ¿yciem w harmonii z rytmem faz ksiê¿yca, praktykami odpowiednimi dla ka¿dej fazy, a tak¿e z czyst¹ wiêzi¹ z w³asn¹ matk¹ i Przyrod¹ jako archetypiczn¹, bosk¹ Macierz¹.

Oczyszczenie zwi¹zku z ojcem i matk¹ równie¿ ma fundamentalne znaczenie, gdy¿ w relacjach z rodzicami tkwi¹ korzenie naszych harmonijnych b¹dŸ dyshannonijnych zwi¹zków ze wszystkimi spotkanymi w ¿yciu ludŸmi, Oczyszcza siê w ten sposób nie tylko wiêŸ z bliŸnimi, z ludzkoœci¹, ale te¿ z Ojcem i Matk¹ jako Bosk¹ Par¹ Rodzicielsk¹! Oto prawdziwy sens przykazania; "Czcij ojca i matkê swoj¹." Dobrze te¿ pamiêtaæ, i¿ ka¿dy rodzic sk³ada siê z babci i z dziadka, gdybyœmy chcieli oczyszczanie naprawdê pog³êbiæ.

Oto dlaczego jest tak wa¿nym, aby pracowaæ nad sob¹ w rytmie ksiê¿ycowym dla osi¹gniêcia Naturalnego Stanu Istnienia w dobrym zdrowiu i d³ugim ¿yciu, którego zwyk³y czas trwania wed³ug staro¿ytnych œwiêtych pism wynosi 120 lat. W Biblii jest to przykazanie Boga do cz³owieka; Niech ¿yje sto dwadzieœcia lat! Jak¿e niewielu ludzi stara siê wype³niæ to przykazanie.

The Himalaya Master


Koniec czêœci VII
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3