HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Uniwersytet Himalaya

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964442
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

"Nie traktujcie studiów jako obowi¹zku, lecz jako godn¹ pozazdroszczenia okazjê
poznania wyzwalaj¹cej mocy piêkna w dziedzinie ducha. Nie tylko uraduje to wasze serca,
ale i przyniesie po¿ytek spo³eczeñstwu, któremu bêdziecie póŸniej s³u¿yæ"
- Albert Einstein

Uniwersytet Himalaya
powo³any zosta³ do rozpowszechniania Duchowego Orêdzia Himalajskich Mistrzów M¹droœci na kolejne III Tysi¹clecie. Jest ono doskona³ym wprowadzeniem, przygotowaniem do Religii, Duchowoœci Z³otego Wieku – Ery Wodnika, u której progu jesteœmy. Nauki te przeznaczone s¹ dla wszystkich zainteresowanych Rozwojem Ducha, Jog¹, Medytacj¹, Æakramami, Zdrowym Stylem ¯ycia, Wegetarianizmem, G³êbok¹ Ekologi¹, Duchami Przyrody, Anio³ami, ¯ywio³ami, Medycyn¹ Ayurwedyjsk¹ etc. Prezentowane tu nauki przekazane zosta³y przez aktualnie ¿yj¹cego i nauczaj¹cego Mistrza Zakonu Himalaya, polecanego i uznanego przez m.in. Œri Janglidas Maharaj, Œri Swami Premananda, Mahaguru Baba Œiwananda z Darjeeling, Œri Vidya Mataji, Pir Ajmer Sadiq Chisthy i innych.

Zarejestrowanym na naszej stronie studentom rozsy³amy dwa razy w tygodniu za poœrednictwem poczty elektronicznej – Orêdzie Himalajskich Mistrzów M¹droœci w postaci duchowych nauk i wyk³adów. Program korespondencyjnych studiów obejmuje ca³oœæ wiedzy zawartej w:

1. Sûtry: Hridaya (Apokryfy) przekazane dla po¿ytku wszystkich pielgrzymów misteryjnej Œcie¿ki Jogi obejmuj¹ podstawy wiedzy duchowej i ezoterycznej Wielkich Mêdrców, jednak¿e tak pomyœlane, by dotkn¹æ tego co jest najwa¿niejsze i najistotniejsze dla pracy nad sob¹ w Drodze duchowego rozwoju. Wspólnie bêdziemy przebywaæ Drogê do coraz bardziej rdzennych i mistycznych nauk Himalaya. (Czym jest Hridaya?)2. Udâny: Przekazy Mistrza Himalaya (pisma natchnione, inspirowane) napisane w oryginalnym duchu jogicznej m¹droœci to drogocenne Per³y Duchowej Wiedzy przekazane ludzkoœci w formie odpowiedzi na wiele nurtuj¹cych pytañ, wskazówek i porad dotycz¹cych problemów codziennego ¿ycia, Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki. Himalaya Master prostuje w nich wiele zagmatwanych i zniekszta³conych przez wieki zagadnieñ z wy¿ej wymienionych dziedzin. Ka¿dy kto czyta Udâny PMH znajdzie w nich klucz do duchowych prawd swej w³asnej religii, bowiem prawda, o której mówi¹ jest ponad wszelkimi podzia³ami. Himalaya Master w przystêpny sposób udziela odpowiedzi na tak odwieczne kwestie jak: Kim Jestem, Sk¹d Pochodzê i Dok¹d Zmierzam, a tak¿e daje klucze do odnalezienia prawdziwej Duchowej Drogi. Nauka PMH ma uniwersalizm Prawdy i mo¿e s³u¿yæ za podstawê dla Powszechnej Religii Ducha.3. Tajemna Wiedza o Æakramach to obszerny zbiór fachowych i g³êbokich nauk i tekstów poœwiêcony Oœrodkom Œwiadomoœci i Duchowych Mocy (æakramom) oraz pracy z nimi. Æakramy, to temat wielkiego zainteresowania wœród wszystkich ludzi, którzy wznosz¹ siê w swej subtelnoœci w wy¿szy, niematerialny wymiar postrzegania rzeczywistoœci, w subtelne sfery duchowe, mistyczne. Nie ma zaawansowanych poziomów samorozwoju bez pracy z Æakramami, najwa¿niejszymi organami Psyche, Duszy czy JaŸni ka¿dej ludzkiej istoty.Wszystkim studentom Uniwersyteru Himalaya polecamy ksi¹¿ki autorstwa Himalaya Swami
oraz p³yty CD z zapisem audio z warsztatów medytacyjnych prowadzonych przez Himalaya Swami

       

Polecamy tak¿e darmow¹ subskrybcjê naszych podcastow z lekcjami i wyk³adami do s³uchania.Ponadto w zasobach Uniwersytetu Himalaya umieœliliœmy dodatkowe dzia³y (w chwili obecnej nie objêtych jeszcze korespondencyjnym systemem studiów ezoterycznych) ale oczywiœcie dostêpnych na naszej stronie dla wszystkich zainteresowanych. A s¹ to:

4. Jogasutra - Komentarze. Traktat Œri Patañjali, Mêdrca Jogi, znany powszechnie jako czteroczêœciowa "Ksiêga Jogi", czyli Jogasutra jest klasycznym, staro¿ytnym podrêcznikiem, który werset po wersecie przypomina adeptom Jogi czego siê maj¹ uczyæ i jak praktykowaæ. Pradawni Ryszi (Rsi, Rishi) u¿ywali ekskluzywnych instrukcji Œcie¿ki Jogi dla praktyki duchowej, dla osobistego rozwoju i pracy ze swoimi licznymi uczniami, duchow¹ inteligencj¹ i awangard¹ ludzkoœci.

5. Listy od Mistrza. W ostatnich latach Himalaya Master napisa³ kilka tysiêcy listów do swoich uczniów i nie tylko. Wszystkie listy zawieraj¹ bardzo cenn¹ wiedzê duchow¹, porady i wskazówki. Postanowiliœmy zebraæ je wszystkie razem i upubliczniæ dla po¿ytku wszystkich Pielgrzymów i Studentów Duchowej Drogi! Listy te s¹ Ÿród³em unikatowej i oryginalnej wiedzy duchowej!

6. Gâthâ – nauki duchowe i powiedzenia wierszem metrycznym rymowanym przekazane. Stanowi¹ esencje nauczania ka¿dego autentycznego Mistrza Duchowego i Linii Przekazu! Ka¿dy wers tych nauk stanowi spoetyzowany zapis Wznios³ej Prawdy wypowiedzianej przez wielkich Mistrzów M¹droœci jak Kryszna, Dattatreya, Spitama Zarathustra, Gautama Buddha, Jezus Chrystus, Vishvatmak, Ramakryszna, Vivekananda, Hazrat Inayat Khan, Ramana Maharishi, Shirdi Sai Baba, Anandamurti, Babaji!

Zapraszamy do studiowania
Duchowego Orêdzia Himalaya!


Zapraszamy tak¿e do bibliotek tematycznych z Wiedz¹ Tajemn¹:
HTS, Laja Jogi, Ajurwedy, Rad¿a Jogi, Hatha Jogi i WadŸrasattwy

OdwiedŸ tak¿e dzia³ Muzyka Duchowa gdzie mo¿na nauczyæ siê
wielu Wedyjskich Pieœni Duchowych i œiwaickich mantr.Wszelkie dotacje oraz wsparcie finansowe naszego Uniwersytetu
oraz Himalaya Swami - autora lekcji i wyk³adów prosimy przesy³aæ przelewem
na nasze konto z dopiskiem "Dotacja dla Himalaya Swami"
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3