HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Prezenty dla sponsorów

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964407
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Œwiat³o Mistyki
Poradnik Pielgrzyma Szambali
Autor: The Himalaya Master
Minimalna dotacja: 30 PLN (plus koszty przesy³ki)
IloϾ stron: 200
Ok³adka: miêkka, lakierowana
Oprawa: klejona

Jak otrzymaæ ksi¹¿kê?
Prawdziwy Klejnot Duchowej Wiedzy! Autor ods³ania tajemnice podró¿owania autentyczn¹ Œcie¿k¹ Ducha! Jedna z niewielu ksi¹¿ek na rynku, która ujawnia ca³¹ prawdê o rozwoju duchowym, mistyce Jogi, mistyce Sufi! Jak rozpocz¹æ Duchowy Rozwój? Jak poruszaæ siê po Œcie¿ce duchowego wzrostu i na co uwa¿aæ? To wszystko znajdziesz w tym niezwyk³ym podrêczniku duchowego rozwoju!Spis Treœci:

1.Œcie¿ka Inicjacji Serca
Podstawowe Inicjacje
Zaawansowane Inicjacje
Wy¿sze Inicjacje
Wewnêtrzne Inicjacje
2. Znaczenie Inicjacji
Inicjacja Naturalna
Darœan - Dikszan z r¹k Nauczyciela
Inicjacja wewnêtrzna W³aœciwe nauczanie
3. O tym, co potrzebne jest na Œcie¿ce
4. Stopnie na Œcie¿ce
5. Studia duchowe
6. Trzy aspekty inicjacji
7. Czym jest Uczniostwo
8. Cztery rodzaje Uczniostwa
Postawa prawdziwego Uczniostwa
Trzy zdolnoœci Ucznia Etapy Uczniostwa
9. Postawa Ucznia
10. Œcie¿ka Duchowa
11. Wtajemniczenie
12. Nauczyciel Duchowy
13. Uczniostwo Podstawowe praktyki Zakonu Misterium
14. Orêdzie Jogi, Zakon Misterium
O znaczeniu modlitwy
15. Cel ¯ycia Ryszich
16. Œwi¹tynia Diamentowego Serca
M¹droœæ Bo¿a
Kalkin – Nauczyciel i ZbawicielOd Autora:

Ofiarujê czytelnikowi jeden z najwiêkszych klejnotów jakie mog¹ trafiæ siê badaczowi poszukuj¹cemu drogi wyzwolenia duszy z okowów iluzorycznoœci materialnego planu egzystencji. Dlaczego dzie³o to nazywam klejnotem? Otó¿ dlatego, ¿e jest Podrêcznikiem daj¹cym ABC rozwoju duchowego dla ka¿dego, kto jest szczerze zainteresowany drog¹ duchowego doskonalenia. Wiem, napisano wiele ksi¹¿ek o rozwoju duchowym, jednak¿e w ¿adnej z nich nie odnalaz³em kompletnej podstawy. Niektóre z nich pomijaj¹ wrêcz najwa¿niejsze kwestie dla prawid³owego przebiegu procesu duchowego rozwoju, gdy¿ by³y pisane przez osoby, które nawet jednego dnia nie spêdzi³y na œcie¿ce duchowej prowadzàcej do wyzwolenia.

Studiuj¹c nauki kilku wielkich duchowych mistrzów, uda³o zebraæ siê wiele rad i wskazówek. Zapis tych rad, raczej ich kompilacja to w³aœnie niniejszy klejnot w postaci „Œwiat³o Mistyki - Poradnik Pielgrzyma Szambali”. Sk³adaj¹ siê na to opracowania nauki takich Œwiêtych istot jak: Pir Akbar D¿elaluddin al-Morja Khan czy Pir Szarfuddin Maneri, a tak¿e fragmenty nauk o Œcie¿ce przekazanych przez Mahaguru Swami Baba Œiwanada z Darjeeling i Pir Akbar Suachani al-Hadzid¿ z Iranu – dwóch moich najwa¿niejszych Nauczycieli i Mistrzów Duchowych. Czêœæ wskazañ i rad dotycz¹cych drogi duchowej pochodzi od mêdrców taoistycznych i ¿ydowskich, a tak¿e od Œirdi Sai Baba oraz od Pir Hazrat Inajat Khan Czisti i Pir Hazrat Haszim Madani. Znajdziesz te¿ kilka fragmentów z nauczania Ewangelii oraz z nauk Buddy.

Pragnê pos³aæ moj¹ ogromn¹ wdziêcznoœæ za ca³y ten systematyczny wyk³ad Klejnotu wprowadzaj¹cego w sekretne sprawy zwi¹zane ze œcie¿k¹ serca i ca³¹ drog¹ duchowego rozwoju w ogóle. Moja wdziê­cznœæ szczególna, dla ka¿dej z tych oœwieconych postaci, za wiele inspiracji i odwagi, aby kompilacjê ich wznios³ych instrukcji udostêpniæ wszystkim poszukuj¹cym.

Odkry³em w tych prostych naukach dlaczego tak wielu ludzi mówi o œcie¿ce duchowej, a faktycznie tak nieliczni podejmuj¹ t¹ odwieczn¹ œcie¿kê serca, a jeszcze mniej jest tych, którzy po niej pod¹¿aj¹. Wielu jest tych, którzy twierdz¹, ¿e poruszaj¹ siê po duchowej œcie¿ce, jednak¿e bli¿sze rozpoznanie pokazuje czêsto, ¿e nawet nie posiadaj¹ wiedzy jak ow¹ œcie¿kê duchowego rozwoju rozpocz¹æ. Wszystkim zainteresowanym polecam tê skarbnicê okruchów ze Œwiata Prawdy, okruchów o tym jak podj¹æ œcie¿kê duchowego rozwoju. Przeczytaj i rozwa¿ w g³êbi serca, a na pewno odkryjesz dla siebie wiele œwiat³a z tego ABC œcie¿ki serca.

Wiele B³ogos³awieñstw
Himalaya Master
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3