Rad¿a Joga :: Biblioteka RadŸa Jogi :: Rad¿a Warsztaty
» Rad¿a Joga

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964437
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28RadŸa Joga
(Raaja Yoga) jest staro¿ytn¹ lini¹ duchowego nauczania zainicjowan¹ przez Czohan Œiwa Jogeœwara w g³êbokiej staro¿ytnoœci i by³a szerzej kultywowana w Z³otym Wieku (Satjajuga) istnienia ludzkoœci. Pierwotnie Rad¿a Joga by³a nazywana terminem Uro Joga co oznacza Jogê Œwiat³oœci lub Œwietliste Zjednoczenie czy te¿ Pojednanie ze Œwiat³em. Przyjê³o siê okreœlenie Rad¿a Joga w wiekach, które nast¹pi³y po Z³otym Wieku, gdy¿ Uro Joga by³a przedmiotem praktyki duchowej panuj¹cych Królów - Mêdrców (szczególnie ze s³onecznej dynastii Ajodha) i st¹d mamy Jogê Królewsk¹ lub lepiej Jogê Króla czyli Królewskie Pojednanie. Na bazie wiedzy i praktyki Jogi Królewskiej powsta³o wiele rozmaitych szkó³ i tradycji duchowych okreœlaj¹cych siebie mianem Sztuki Królewskiej. Uro Joga jest jedn¹ z 12 linii inicjacyjnego przekazu Jogi jakie Pan Œiwa ustanowi³ dla ludzkoœci aby by³y œcie¿kami wynosz¹cymi dusze z powrotem ku Zbawieniu, ku Oœwieconym wymiarom bytu. Mo¿emy siê domyœliæ ju¿ z samej nazwy, ¿e kluczowymi i g³ównymi praktykami Uro Jogi czyli Jogi Œwiat³a bêd¹ wszelkie praktyki medytacyjne ze Œwiat³em! Wspó³czeœnie tylko bardzo nieliczni adepci Jogi maj¹ coœkolwiek wspólnego z Rad¿a Jog¹, chocia¿ wielu siê na swój zwi¹zek z Rad¿a Jog¹ powo³uje. Teozoficzna koncepcja Rad¿a Jogi opisana jako praktyka Jama i Nijama, Asana i Pranajama, Pratjahara i Dhaarana oraz Samaadhi z autentyczn¹ Rad¿a Jog¹ nie ma w ogóle nic wspólnego, a wywodzi siê ze stopni tradycyjnej siedmio-stopniowej Hatha Jogi, tak¿e bêd¹cej inicjacyjn¹ lini¹ duchowego przekazu. Autentyczna linia przekazu Rad¿a Jogi jest 12 stopniow¹, inicjacyjn¹ szko³¹ duchowego Urzeczywistnienia, a oprócz swoich 12 podstawowych stopni zawiera jeszcze 6 stopni Wy¿szego Zakonu Uro Jogi (Uro Joga Mahaa Sangha lub Kalkina Sangha).

Stopnie autentycznej Rad¿a Jogi kieruj¹ ku duchowej, niebiañskiej Œwi¹tyni Œigatse (Aœrama Œigatse) skupiaj¹cej Dusze Oœwiecone Bosk¹ M¹droœci¹ i Wszechwiedz¹. Wy¿sz¹ czêœci¹ Œwi¹tyni Œigatse tworz¹cej Bractwo czy Zakon Z³otej Szaty (Szata Dharmakaja) jest tak zwana Œwi¹tynia Kalkina (Kalkina Aœrama), postaci duchowej, która jest Duchowym Nauczycielem i Przewodnikiem ca³ego ludzkiego rodzaju (DŸagadguru). Idea tego duchowego Mistrza obecna jest ¿ywo we wszystkich religiach œwiata, w buddyŸmie jako postaæ Buddha Maitreja, w islamie jako postaæ Imama Mahdi, w judaizmie jako osoba Mesjasza, w zaratusztrianizmie jako osoba Saoszjanta, a w chrzeœcijañstwie jako postaæ Chrystusa Adwentu! Wszystkie religie mniej lub bardziej odwo³uj¹ siê do tej duchowej postaci któr¹ jest DŸagadguru Kalkin, duchowa g³owa wszystkich autentycznych Rad¿a Joginów. Œwi¹tynia Kalkina zrzesza dusze bêd¹ce na stopniach Wy¿szego Zakonu Uro Jogi. Œcie¿ka Rad¿a Jogi by³a œcie¿k¹ Prawdziwej Religii Z³otego Wieku czyli pradawnej jedynej religii rodzaju ludzkiego i ka¿da religia zawiera jakieœ œladowe iloœci elementarnych praktyk duchowych pierwszych stopni Rad¿a Jogi. Praktykuj¹cy adepci Rad¿a Jogi przyjmuj¹ do wiadomoœci podstawowy fakt duchowy, i¿ wszystkie religie tego œwiata s¹ w istocie jedn¹ religi¹ i jedn¹ œcie¿k¹ prowadz¹c¹ do Wyzwolenia, Zbawienia. Studiuj¹c zatem nauki duchowe wszystkich istniej¹cych religii Rad¿a Jogin bêdzie zwraca³ uwagê g³ównie na to, co wszystkie religie ucz¹ wspólnie i tak samo, bo w sposób oczywisty bêdzie to czysta nauka pierwotnej prareligii rodzaju ludzkiego czyli czysta podstawowa nauka duchowa Rad¿a Jogi.

Królewska Droga (Rad¿a Marga) prowadzi przede wszystkim do Z³ocistego P³omienia Boskiej M¹droœci bêd¹cego centralnym o³tarzem Niebiañskiej Œwi¹tyni Œigatse, która znajduje siê w przestrzeni ponad rzeczywist¹ tybetañsk¹ miejscowoœci¹ o nazwie Œigatse (Shigatse). Prawdopodobnie œladem pradawnej Uro Jogi Z³otego Wieku jest przekonanie ¿ywione przez rozmaite religie, ¿e s¹ jedyn¹ i jedynie s³uszn¹ Drog¹ przeznaczon¹ dla ca³ej ludzkoœci. Rzeczywiœcie tak by³o w Z³otym Wieku przez ca³y czas jego trwania, a wiadomo, ¿e Satjajuga trwa prawie milion osiemset tysiêcy lat (1,728 min lat)! Rad¿a Joga jest wiêc w rzeczywistoœci pierwotn¹, g³êboko mistyczn¹ Duchow¹ Religi¹ rodzaju ludzkiego i jako taka jest dobra do praktykowania przez ka¿dego cz³owieka. Mo¿emy sobie uzmys³owiæ, i¿ kontemplacje blasku Z³otego Œwiat³a ora Z³otego P³omienia bêd¹ nale¿eæ do istotnych i kluczowych praktyk duchowych. Podstawowym oœrodkiem koncentracji jest Lotos Serca, gdy¿ 12 jego p³atków symbolizuje 12 stopni przebudzenia Œwiadomoœci (Œredniej JaŸni) czyli Æittamu. Œwiadomoœæ czyli Æitta jest energi¹ Boskiej Duszy (DŸiwatman) mieszkaj¹cej w oœrodku serca wewn¹trz piersi. Rad¿a Joga u¿ywa bardzo du¿o praktyk duchowych zwi¹zanych z oœrodkiem sercowym pod mostkiem zwanym terminem Anahata. Kontemplowanie kosmicznej, duchowej energii Znaków Zodiaku w korespondencji do kolejnych p³atków Anahata w³¹cznie z odpowiednimi sylabami, dŸwiêkami p³atków serca, pocz¹wszy od energii Znaku Kozioro¿ca nale¿y do ca³kiem zaawansowanych praktyk duchowych staro¿ytnej Uro Jogi kultywowanej masowo przez ca³¹ ludzkoœæ Z³otego Wieku.

Œladowe praktyki duchowe zawarte w rozmaitych religiach, a stanowi¹ce pozosta³oœæ autentycznej Rad¿a Jogi to trzy klasyczne jogi pomocnicze wspó³czeœnie praktykowane i polecane przez ró¿nych Nauczycieli Duchowych zwykle pojedynczo i osobno, a nie jako jeden system praktykowania duchowego rozwoju, a znane odpowiednio jako Karmajoga, Bhaktijoga oraz DŸñanajoga. Wymieniliœmy je w kolejnoœci w jakiej stanowi¹ pocz¹tkowe stopnie Pierwszego Wielkiego Krêgu nauki i praktyki staro¿ytnej Rad¿a Jogi. Pierwszy Wielki Kr¹g Rad¿a Jogi zwany jest terminem Brahma Wiæara, który sugeruje przenikanie czy wnikanie, wtapianie siê w Boga! Adepci tych pocz¹tkowych stopni ucz¹ siê odczuwaæ i doznawaæ Obecnoœci Boga jako wszechobecnego œwietlistego Wszechducha, Brahmana oraz ucz¹ siê wnikaæ, wtapiaæ swoj¹ œwiadomoœci¹ w Œwiadomoœæ Boga, a raczej we wszechobecnego Ducha Œwiêtego (Wszechducha). Bhakti Joga jest ¿ywo obecna praktycznie w ka¿dej religii, gdy¿ jest to po prostu ¿arliwe rozmodlenie i adoracja Boga z pomoc¹ pieœni duchowych (BhadŸana), modlitw dziêkczynnych, b³agalnych czy wielbi¹cych (Brahma-æintani). Niestety praktykowanie Bhakti Jogi bez gruntownej podstawy na Œcie¿ce jak¹ jest stopieñ Karma Jogi nie daje dobrych rezultatów ani specjalnych postêpów duchowych. Karma Joga oznacza unifikacjê wszystkich naszych dzia³añ i d¹¿eñ ¿yciowych w jeden zwarty i spójny strumieñ ¿ycia oraz ofiarowanie swojej Pracy Bogu. Karma Jogin pracuje tak jakby pracowa³ tylko dla Boga i cokolwiek robi pe³ni swoj¹ S³u¿bê Bo¿¹ sumiennie, uczciwie i solidnie. Solidna i uczciwa praca ofiarowana Bogu to ¿yciowa postawa Karma Jogina bêd¹ca jego duchow¹ praktyk¹. Cz³owiek musi nauczyæ siê akceptowaæ, lubiæ, ceniæ i szanowaæ swoj¹ pracê i wszelk¹ ¿yciow¹ dzia³alnoœæ. I dopiero z tak¹ postaw¹ i praktyk¹ ¿yciow¹ adept jest nale¿ycie przygotowany do podjêcia drugiego stopnia Œcie¿ki Z³otego P³omienia, który jest stopniem Uwielbienia i Adoracji Boga!

DŸñaana Joga bêd¹ca stopniem trzecim to okres nabierania g³êbokiej i wszechstronnej wiedzy s³yszanej na w³asne uszy, a p³yn¹cej z ust Guru, który jest Mêdrcem Bo¿ym, Rszim. W trzecim stopniu udziela siê adeptowi wszechstronnej wiedzy duchowej i religijnej na wszystkie podstawowe mistyczne tematy, takie jak Prañaapana (Oddychanie), JantradŸñana (Wiedza Symboliki), Metafizyka (Wiedza o ¿ywio³ach i procesach przemiany oraz sposobach synchronizacji z Bogiem), Etyka (Zasady Postêpowania), a tak¿e wiele innych. Stopieñ Karma Jogi musi zaowocowaæ rozwiniêciem siê Wiary w Boga i Zaufania do Boga (Œraddha) oraz do Guru. Stopieñ Bhakti Jogi musi zaowocowaæ pozytywnym i pomyœlnym przejœciem prób i testów jakie siê przed adeptem pojawi¹. Trzeci stopieñ musi siê objawiæ cierpliwym medytowaniem nad wszystkimi naukami duchowymi oraz inteligentnym przyswojeniem, zasymilowaniem wszystkiego popartym osobistym zrozumieniem i wgl¹dem. Przenikanie (Wiæara) Boga (Brahmana) jest wprost proporcjonalne do stopnia rozbudzonej i rozwiniêtej Wiary, Ufnoœci ale na trzecim stopniu Wiara ucznia zamienia siê w rodzaj rozpoznawania w którym uczeñ Wie ¿e jest Bóg, zna Boga z w³asnego doœwiadczenia! Pierwszy stopieñ praktyki oznacza wzmo¿enie ¿yciowych zdolnoœci i ¿yciowej wydolnoœci oraz rozwój duchowy poprzez pozytywne zaanga¿owanie w ¿ycie i pracê, a tak¿e realizowanie celów w œwiecie materialnym. Karma Jogin jest adeptem w fazie Wioski Pytañ, który jest s³uchaczem zadaj¹cym coraz g³êbsze pytania. Bhakti Jogin jest adeptem w fazie Wioski Mi³oœci czynnie zaanga¿owanym w kultywowanie mi³oœci do swego Stwórcy, adeptem rozpalaj¹cym p³omieñ Bo¿ej Mi³oœci i ten p³omieñ podtrzymuj¹cym poprzez gorliw¹ praktykê Modlitwy (Brahmaæintani). Adept w trzecim stopniu jest zaanga¿owany w Wiosce Wiedzy poniewa¿ usilnie studiuje wszelk¹ wiedzê religijn¹ i duchow¹ szukaj¹c tego co wspólne pomiêdzy wszystkimi systemami religijnymi. Samo studiowanie Boskiej Wiedzy bez podstawy dwóch nóg którymi s¹ Karma i Bhakti Joga jest bezowocne i nie przyniesie duchowego wzrostu, a mo¿e byæ wrêcz przeciwnie, jak to pokazuje przyk³ad Wiroæany (Lucyfera), który by³ uczniem Pana Brahmy (Boga Stwórcy) i studiowa³ wiedzê duchow¹ pomijaj¹c kompletnie Bhakti do Boga, swego Guru. Wszed³ w stadium pychy i zuchwa³oœci, Guru porzuci³ i stoczy³ siê w demonicznym upadku w najni¿sze piek³a, gdzie jest w³adc¹ z³ych duchów.

Wy¿szy, czwarty stopieñ musi intensywnie praktykowaæ Wairagjam czyli Nieprzywi¹zywanie wagi do rzeczy i osób oraz Bezpragnieniowoœæ, a tak¿e æwiczenia intensywnej Koncentracji (Skupienia) czyli Dharana. Czwarty kr¹g praktykowania zwykle okreœlany jest mianem Dharanaæakram czyli po prostu Krêgiem Koncentracji, Skupienia. Praktyka nastawiona jest na zgubienie iluzji posiadania i z³udzenia przywi¹zania do materialnych obiektów, rzeczy i ludzi. W szczególnoœci praktykuje siê intensywn¹ Upasanê czyli koncentracjê na istocie Boga, szczególnie w postaci jakiejœ Jego Awatary (Zst¹pienia), wiêc z jak¹œ bosk¹ ludzk¹ istot¹ na ostatecznym i mistycznym stopniu duchowego Urzeczywistnienia. Wszyscy wielcy Prorocy, Awatarowie, za³o¿yciele i odnowiciele Pierwotnej Religii stanowi¹ obiekt g³êbokiej Koncentracji oraz Upasany. Energetyczny oddech naprzemienny znany jako Wamakrama tak¿e jest fundamentalnym æwiczeniem duchowym od czwartego stopnia wtajemniczenia w tradycyjnej autentycznej Rad¿a Jodze.

Podstawowy stopieñ praktyki, Karma Jogina musi tak¿e trochê uwra¿liwiæ siê i otworzyæ na dzia³aj¹ce w Przyrodzie (Rudram) energie subtelne zwane ¯ywio³ami (Tattwa). St¹d w samym wprowadzeniu w Rad¿a Jogê spory nacisk siê k³adzie na proste kontemplacje ¯ywioiów Przyrody czyli ska³, ziemi i gór, wody czyli rzek, jezior i morza oraz deszczu, p³on¹cego ognia i s³oñca, wiatru na otwartej przestrzeni oraz ca³kiem ju¿ przestrzennej energii Boskiego Ducha, Eteru, który przenika cztery ¿ywio³y podstawowe buduj¹ce plan materii. Oswojenie siê z energiami ziemi, wody, ognia, wiatru i przestrzeni (eteru, nieba) musi przynieœæ g³êbsz¹ wra¿liwoœæ na to co dzieje siê z Przyrod¹ i na jej elementarne energie. G³êbsze i intensywniejsze praktyki z ¿ywio³ami i wspó³zale¿noœci¹ od Przyrody (Prakrti Asraja) przechodzi adept Uro Jogi w pi¹tym stopniu swej praktyki, ale do tego potrzeba g³êbiej rozwin¹æ w³aœnie siln¹ Koncentracjê i Nieprzywi¹zanie. Karma Joga pozwala oczyœciæ i zharmonizowaæ cia³o fizyczne oraz energetyczne (Liñgaœarira), ¿arliwa i pe³na uwielbienia Bhakti Joga pozwala oczyœciæ g³êbiej i zharmonizowaæ pow³okê astromentaln¹ czyli Kaamamanas. DŸñana Joga jeœli tylko otrzymujemy wiedzê w³aœciw¹, duchow¹, u¿yteczn¹ i pomocn¹, pozwala nam osi¹gn¹æ synchronizacjê z planem duchowego, przyczynowego Umys³u (Sutramamanas), z którego czerpiemy duchow¹ inspiracjê, natchnienie i wszelkie wsparcie. W szóstym stopniu praktyki inicjacyjnej Œcie¿ki Rad¿a Jogi przedmiotem Koncentracji jest nasza g³êboka wewnêtrzna zale¿noœæ od Boga Stwórcy (Brahmana) oraz jego pos³añca (Awatara) i jest ona g³êbiej uœwiadamiana, co zwiemy procesem Brahma Asraja (Boski Zwi¹zek).

Takim jest wstêpny zarys pradawnej praktyki królewskiej Rad¿a Jogi Œigatse na jej szeœciu ni¿szych, ksiê¿ycowych stopniach! Warto tak¿e mieæ na uwadze fakt, i¿ tradycyjne indyjskie i perskie szko³y sufickie zorganizowane s¹ jako praktyka duchowa Œcie¿ki Uro Jogi i tak¿e posiadaj¹ 12 stopniowy inicjacyjny przekaz analogiczny do staro¿ytnej œiwaickiej Rad¿a Jogi, omówiliœmy wiêc sobie tak¿e podstawy praktykowania w Ezoterycznej Szkole Zakonu Sufi. Staro¿ytne s³owiañskie ezoteryczne kulty inicjacyjne Jesse i Biesa tak¿e mia³y wiele wspólnego z Rad¿a Jog¹! Jednoczeœnie zainteresowanym praktyk¹ Rad¿a Jogi w sposób samodzielny musimy uprzedziæ, ¿e omówione tutaj zosta³y jedynie wa¿niejsze i czêœciej spotykane praktyki ze szko³y Rad¿a Jogi, a nie ca³y program praktyk szczegó³owo!

The Himalaya Master


SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3