HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Podcast

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964445
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Zapraszamy do s³uchania naszych podcastów! Poni¿ej znajdziesz
wiêcej informacji o tym: co to jest podcast i jak go ods³uchiwaæ.


Podcast: Bajki Mistrza Himalaya
feed url: http://www.himalaya-tirtha.org/podcast/bajki.xml

Bajki Mistrza Himalaya - czar i egoztyka duchowych nauk wschodu przekazane w formie bajek przez Himalaya Swami w oryginalnym duchu jogicznej m¹droœci. Drogocenne Per³y Duchowej Wiedzy dla dzieci i doros³ych, wskazówek i porad dotycz¹cych Duchowego Rozwoju, Jogi, Medytacji, Religii i Mistyki

Ostatnio wyemitowane audycje:
1. Bajka o Guru, Uczniu i Wozie (NEW)
2. Bajka o Upadku Pierwszych Ludzi
3. Bajka o Eliaszu i Khidr

kliknij i dodaj podcast do swoich serwisów:


Podcast: Przekazy Mistrza Himalaya
feed url: http://www.himalaya-tirtha.org/podcast/pmh.xml

Podcast Przekazy Mistrza Himalaya to nauki przekazane przez Himalaya Swami w oryginalnym duchu jogicznej m¹droœci. Odpowiedzi na wiele nurtuj¹cych pytañ, wskazówek i porad dotycz¹cych problemów codziennego ¿ycia, Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki. Nauki serii PRZEKAZY MISTRZA HIMALAYA maj¹ uniwersalizm Prawdy i mog¹ s³u¿yæ za podstawê dla Powszechnej Religii Ducha.

Ostatnio wyemitowane audycje:
1. O Pod¹¿aniu Œcie¿k¹ Uczniostwa Siedmiu Lotosów (NEW)
2.
Œladami Odwiecznej Kultury Duchowej Narodu Polan
3. Indywidualny Nowy Rok Œwiêtem Narodzenia

kliknij i dodaj podcast do swoich serwisów:


Co to jest Podcast?

Najproœciej mówi¹c, mo¿na PODCAST porównaæ do radia internetowego. Audycje i s³uchowiska nie s¹ jednak nadawane non-stop, tylko zwykle w formie kolejnych odcinków, które pobiera siê z internetu jako pliki audio (najczêœciej MP3). Z podcastów bardzo czêsto korzystaj¹ mi³oœnicy przenoœnych odtwarzaczy mp3 (np. iPod, Creative zen czy inne), ale i internauci na swoich komputerach ... Podcast wykorzystuje tzw. technologiê RSS, a to znaczy, ¿e korzystaj¹c z pewnych programów (jak np. iTunes (PC, MAC) lub Amarok, iPoder (LINUX) czy choæby nawet zwyk³a przegl¹darka stron internetowych Firefox albo Safari oraz serwisy internetowe my Google, my Yahoo) mo¿esz subskrybowaæ interesuj¹c¹ ciê audycjê (podcast) i byæ na bie¿¹co informowanym o jej nowych odcinkach i od razu je pobieraæ na swój komputer, odtwarzacz mp3 i s³uchaæ. Podcasty najczêœciej s¹ za darmo. W internecie mo¿na znaleŸæ podcasty na ka¿dy prawie temat (jak nauka, fizyka, medytacja, joga, komputery, polityka, religia, przyroda, gotowanie i wiele wiele innych).


Jak ods³uchiwaæ audycje w formie podcastów?

Najlepiej ods³uchiwaæ podcasty za pomoc¹ programów do tego przeznaczonych. Jest bardzo du¿o takich programów, które mo¿na œci¹gn¹æ za darmo z internetu. W chwili obecnej najbardziej chyba popularnym w tej chwili programem do odtwarzania plików audio (m.in. MP3) i zarz¹dzania nimi oraz przede wszystkim obs³ugi podcastów jest iTunes (na platformy PC i MAC) albo Amarok czy iPoder (na platformy LINUX). Dla zobrazowania procesu subskrybcji pos³u¿ymy siê programem iTunes. Jest to program darmowy, mo¿esz go œci¹gn¹æ bezpoœrednio ze strony internetowej Apple (kliknij tutaj). Dziêki niemu mo¿esz swobodnie subskrybowaæ podcasty na interesuj¹ce Ciê tematy i ods³uchiwaæ je bezpoœrednio na komputerze lub automatycznie synchronizowaæ je z iPodem (przenoœnym odtwarzaczem plików mp3).

1. Œci¹gnij z internetu program iTunes i zainstaluj go na swoim komputerze:2. Po zainstalowaniu iTunes'a, ¿eby zacz¹æ u¿ywaæ jakiegokolwiek podcastu musisz dokonaæ jego SUBSKRYBCJI. Subskrybcjê robi siê tylko raz. Mo¿na zrobiæ to na 2 sposoby. Albo wybraæ sobie interesuj¹cy Ciê podcast i dokonaæ darmowej subskrybcji w sklepie iTunes Store, który jest wbudowany niejako w program albo wpisaæ adres internetowy interesuj¹cego ciê podcastu w menu ADVANCED / SUBSCRIBE TO PODCAST. Przyk³ad: ¿eby dokonaæ subskrybcji podcastu PRZEKAZY MISTRZA HIMALAYA musisz wpisaæ w okienko jego adres (feed url) podany wy¿ej w opisie, czyli "http://www.himalaya-tirtha.org/podcast/pmh.xml". UWAGA: dla u³atwienia procesu subskrybcji - dodaliœmy do ka¿dego podcastu ikonki, dziêki którym mo¿esz automatycznie, jednym klikniêciem dodaæ go do programu iTunes albo do swoich serwisów myYahoo! czy Google bez rêcznego wpisywania adresu.3. Po dokonaniu subskrybcji, iTunes automatycznie po³¹czy siê z wybranym przez Ciebie podcastem i œci¹gnie listê wszystkich dostêpnych tytu³ów audycji (przyk³ad na rysunku poni¿ej). Bêdzie Ciê tak¿e na bie¿¹co informowa³ o nowych dostêpnych odcinkach. Ka¿dy odcinek danej audycji mo¿esz pobraæ na swój komputer i ods³uchiwaæ za pomoc¹ iTunes. W lewym panelu programu znajdziesz ikonkê PODCASTS. Po klikniêciu w ni¹, w g³ównym oknie iTunes widaæ wszystkie Twoje podcasty z list¹ dostêpnych tematów do ods³uchania.4. Dla posiadaczy iPodów - dodatkowa korzyœæ z iTunes. W chwili, gdy pod³¹czysz iPoda do komputera, iTunes automatycznie rozpocznie synchronizowanie podcastów, ksi¹¿ek audio, muzyki i innych rzeczy. Dziêki czemu mo¿esz na bie¿¹co s³uchaæ swoje podcasty gdziekolwiek jesteœ korzystaj¹c z dobrodziejstw ma³ego kieszonkowego odtwarzacza mp3. Wystarczy, ¿e przed wyjœciem na wycieczkê czy na spacer zsynchronizujesz swojego iPoda z komputerem, a iTunes zadba o to, ¿eby na Twoim iPodzie znalaz³y siê najnowsze odcinki interesuj¹cych Ciê podcastów np. Przekazy Mistrza Himalaya.Inne programy od obs³ugi podcastów dzia³aj¹ na podobnej zasadzie, jak opisany wy¿ej iTunes. Subskrybowanie kana³ów podcastowych oferuj¹ tak¿e przegl¹darki stron www jak np. Firefox, ale i popularne serwisy internetowe, jak iGoogle czy myYahoo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z tej coraz bardziej popularnej formy studiowania duchowych nauk i wyk³adów. Wiele duchowych szkó³ jogi i medytacji na œwiecie oferuje dzisiaj cenne wyk³ady w³aœnie w tej formie. Jeœli potrzebujesz pomocy technicznej w uruchomieniu podcastu na swoim komputerze, napisz do nas na adres: info@himalaya-tirtha.org
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3