Hatha Joga :: Biblioteka Hatha Jogi :: Asany :: Hatha Warsztaty
» Hatha Joga

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964450
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28Hatha Joga
jest schronieniem dla zranionych przez trzy cierpienia (czyny, emocje i myœli). Hatha Joga buduje dla wytrwa³ych w jej praktyce prawdziw¹ opokê duchowej realizacji. Hatha Joga wystêpuje w dwóch formach znanych jako Krijapada oraz jako Anuttarapada. Pierwsza akcentuje subtelne æwiczenia doskonalenia formy cia³(a), a druga ekscesywne odosobnienia i intensywn¹ praktykê koncentracji.

 

Termin Hatha sk³ada siê z dwóch sylab: Ha i Tha. "Ha" to energia Prany, si³y ¿ycia, symbol rzeczywistoœci, kszta³t Pana Œiwy, tak¿e niebiañska woda oraz niebiañska m¹droœæ. "Tha" to ksiê¿ycowa odbiorczoœæ, romantyka, przyjemnoœæ, a tak¿e koncentracja. Ha to s³oñce, zaœ Tha to ksiê¿yc. Solarna energia oznacza tensjê, naprê¿enie, zaœ ksiê¿ycowa wzmaga relaks, rozprê¿enie i odpoczynek. W ten sposób sylaba Ha odnosi siê do strumienia s³onecznego nozdrza zwanego Pingala, a Tha do nozdrza ksiê¿ycowego zwanego Ida. Naprê¿enie i odprê¿enie, tensja i relaks to w³aœciwe sposoby równowa¿enia energii Pingala i Ida.

Powodzenie osi¹ga siê w kultywowaniu Hatha Jogi dziêki w³aœciwej postawie psychicznej. Pielêgnujemy cechy takie jak radoœæ, wytrwa³oœæ, odwagê, m¹droœæ i wiarê! Konieczna jest ufnoœæ w instrukcje Guru i szczere pod¹¿anie za duchowym przewodnictwem w³asnego mistrza duchowego. Nale¿y powstrzymaæ siê od duchowej œlepoty wywy¿szania w³asnej wiary religijnej ponad inne. Jogin musi uwolniæ siê od zmartwieñ wytwarzanych przez umys³, powstrzymaæ siê od wyrz¹dzania z³a, krzywdy i szkody, kradzie¿y i oszustwa. Mówienie prawdy, szczeroœæ, wstrzemiêŸliwoœæ, tolerancyjnoœæ, wspó³czucie, skromnoœæ i si³a dobrej woli to cechy godne pielêgnowania i rozwijania w treningu Hatha Jogi.

Siedem Grup praktyk stanowi œcie¿kê znan¹ jako Hatha Joga:

Œodhana (Szatkarman) - Szeœæ Rytua³ów Oczyszczenia
Dridhata (Âsana) - wzmocnienie formy cia³(a); si³a; zrêcznoœæ;
Sthairjam (Mudra i Bandha) - postawa stabilnoœci i cichoœci;
Dhairjam (Pratjahara) - cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ; uspokojenie;
Laghwan (Prânajâma) - lekkoœæ, wnikliwoœæ, jasnoœæ;
Pratjakszam (Dhârana/Dhjâna) - wra¿liwoœæ, rozpoznawanie;
Samâdhi - ekstaza cia³a œwiat³a; odosobnienie; pokój

Hatha to odbieranie rzeczywistoœci, koncentracja prany (niebiañskiej wody ¿ycia), przyjemnoœæ koncentracji na kszta³cie Pana Œiwy, ksiê¿yc przyjmuj¹cy s³oneczn¹ pranê (energiê), to rozkosz odbierania i koncentracji niebiañskiej m¹droœci. Termin Hatha oznacza równowagê lub zrównowa¿enie energii Pingala i Ida, s³oñca i ksiê¿yca, aktywnoœci i pasywnoœci, promiennoœci i pasywnoœci. Zrównowa¿enie przynosi ze sob¹ wielk¹ Moc, Si³ê, a to jest w³aœnie esencja znaczenia terminu Hatha.

Hatha Joga jest tak¿e doskona³ym treningiem psychofizycznym dla Wojowników kultywuj¹cych duchowe sztuki walki, albowiem w oparciu w³aœnie o Hatha Jogê æwiczy siê indyjski Kalaripayat, który jest Ÿród³em wszystkich orientalnych sztuk walki takich jak Tai Chi, Kung Fu, Qi-Kung i inne cechy godne pielêgnowania i rozwijania w treningu Hatha Jogi.

DŸina lub DŸajna to Zwyciêzca, ten który poskromi³ pragnienie wcielania siê, zdobywca oœwiecenia, wiedzy i wolnoœci. S³owo to okreœla zrealizowanego Natha, który jest wielkim bohaterem, zwyciêzc¹ cia³a i zmys³ów, Mahawir¹. DŸina jest uosobieniem doskona³ego Natha (Adepta, Stra¿nika Œcie¿ki). Œriwatsa najwy¿szej wiedzy serca boskiej istoty promieniuje z serca DŸaina w postaci podwójnej wadŸry, któr¹ Natha nosi jako symbol celu Hatha Jogi.

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3