WadŸrasattwa :: Biblioteka WadŸrasattwa :: Medytacja Pokoju :: WadŸrasattwa Warsztaty
» WadŸrasattwa » Medytacja Pokoju

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964349
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

(TM-Siddha Peace)

(Program zajêæ szczególnie polecany grupom medytacyjnym i modlitewnym zorientowanym na pracê dla wspólnego dobra ca³ej ludzkoœci i wszystkich czuj¹cych istot naszej planety, a zorganizowanym jako duchowa struktura sympatyków JOGI zwana Krêgiem Przyjació³ Bractwa (Sanghi) oraz dla grup wirat, jogi ¿ywio³ów, leczenia oraz podobnych. Niniejsza praktyka duchowa dla ustanowienia pokoju Bo¿ego na ca³ej ziemi mo¿e byæ tak¿e praktykowana jako rytua³ Abhawa Jogi dla adeptów œcie¿ek Pana Morja. Nikogo zreszt¹ nie trzeba chyba uœwiadamiaæ jak bardzo potrzeba wzywaæ Bo¿ego Ducha Pokoju dla przezwyciê¿enia globalnych kryzysów)

1) Rozpoczynamy intonuj¹c oczyszczaj¹c¹ wibracjê Aum (7x), a nastêpnie wykonuj¹c æwiczenia pozdrawiaj¹ce ¿ywio³y, najlepiej w formie oddechów pozdrawiaj¹cych wraz z mudrami (gestami), ¯ywio³y pozdrawiamy w kolejnoœci lotosowej: bhumi (ziemia), wari (woda), agni (ogieñ), wayu (wiatr) i ambara (eter, akaœa). Kiedy wype³niamy pozdrowienie ducha ¿ywio³u eterycznego trzymamy d³onie w pozycji modlitewnej z³o¿one na wysokoœci lotosu sercowego i delikatnie oddychamy przez nozdrza z wyobra¿eniem wch³aniania œwietlistej energii sp³ywaj¹cej z nieba podczas wdechu, a wysy³ania œwiadomoœci ze splotu s³onecznego ku niebiosom w czasie wydechu. Cztery ¿ywio³y koresponduj¹ do czterech twarzy s³owiañskiego anio³a s³onecznego, Œwiêtowita i s¹ anio³ami czterech Bram Raju Bo¿ego opisanego w Objawieniu, [Opcjonalnie mo¿esz rozpocz¹æ te¿ œpiewem duchowym frazy Inwokacji Pokoju: Om Œanti Nam Œanti Nama Om Nama Om Œantih! (21x lub 108x).

2) Kiedy odczujemy d³onie naenergetyzowane duchem eterycznym, powoli oddzielamy je od siebie odczuwaj¹c ich wzajemne magnetyczne po³¹czenie, Mo¿emy d³u¿sz¹ chwilê bawiæ siê odczuwaniem d³oni rozwijaj¹c przy tym potêgê magnetyzmu leczniczego w naszych rêkach, Wyobra¿amy sobie glob naszej planety pomiêdzy swoimi d³oñmi i kontynuuj¹c delikatny oddech ete¬ryczny, doœwiadczamy duchowo nasz¹ planetê, Matkê Ziemiê ze wszystkimi jej formami i przejawami ¿ycia, tak widzialnymi jak i niewidzialnymi.

3) Utwierdzamy w sercu i duszy ¿yczenie pokoju, poprzez jego g³oœne lub szeptane (tak¿e œpiewane) wielokrotne powtarzanie, „Niech Pokój Bo¿y zakwita w sercu ka¿dej istoty." Odczuwamy ten rozkwit we w³asnym sercu, w g³êbinie swej duszy. Niech rozkwita w nas kwiat lotosu o piêciu p³atkach symbolizuj¹cych esencjê boskoœci wewn¹trz naszego serca. Powoli czujemy, ¿e œwiadomoœæ porusza siê na zewn¹trz w czterech kierunkach, w cztery strony œwiata. Mo¿emy doœwiadczaæ tego uczucia jako snopów œwiat³a rozprzestrzeniaj¹cych siê w cztery strony œwiata z centrum naszej duszy. Opcjonalnie mo¿emy tak¿e zaintonowaæ wezwanie Bo¿ego Ducha Pokoju, którego imiê w sanskrycie brzmi Œantidewa! Zatem zanucimy tutaj œwiêt¹ frazê:

Œantidewau, Œantidewau; Œantidewau Nama Om!

4) Próbuj odczuwaæ rozkwit s/pokoju rozprzestrzeniaj¹cy siê, gdy doœwiadczasz snopów œwiat³a w czterech kierunkach, snopów które otaczaj¹, oczyszczaj¹ i uzdrawiaj¹ nasz kraj, kontynent hemisferê, a tak¿e ca³¹ nasz¹ planetê i nasz system s³oneczny z ca³ym jego widzialnym i niewidzialnym ¿yciem

5) Ci¹gle powtarzaj w duchu frazê ¿yczenia POKOJU: „Niech Pokój Bo¿y zakwita w sercu ka¿dej istoty." Staraj siê ka¿dy obszar swego ¿ycia postrzegaæ jako przestrzeñ otoczon¹ potê¿nymi snopami jaœniej¹cego œwiat³a, Mo¿esz wyobraziæ sobie te snopy œwiat³a jako blask czterech archanio³ów (mahadewów) - duchów ¿ywio³ów strzeg¹cych bram niebiañskiego królestwa Prawdy i Sprawiedliwoœci.

6) Doœwiadczaj poruszenia ze swego serca na zewn¹trz aby ca³a potê¿na i przemo¿na moc pokoju wyemanowa³a i rozla³a siê woko³o. Niech rozkwita potê¿na mi³oœæ ku matczynemu sercu planety bêd¹cemu æakramem œrodka ziemi, Doœwiadczaj rozkwitu pokoju, który leczy i oczyszcza ca³¹ ziemiê i wszystkie jej istoty. Duch Pokoju pacyfikuje i anihiluje wszelk¹ agresjê, zazdroœæ, nienawiœæ, s³owem eliminuje wszelkie si³y i moce z³ego, zarówno osobowe jak i bezosobowe. Mrok znika wobec nastawania œwiat³oœci.

7) Recytuj œwiêt¹ frazê: „Om Œantih Œantih Œantih!" (7x lub 21x) i pozostañ jakiœ czas w milczeniu kontempluj¹c dzia³anie transcendencji ca³ego rytua³u krija-œanti. W milczeniu mo¿esz kontemplowaæ œwiêt¹ sylabê ŒAM (ŒANG) bêd¹c¹ transcendentalnym nasieniem s³u¿by dla pokoju i oczyszczenia œwiata ludzkiego ze wszelkiego z³ego. Mo¿esz dokonaæ aktu samoofiarowania siê Bo¿emu Anio³owi Pokoju (Œantidewie) na œwiêt¹ s³u¿bê oddania, oczywiœcie dla sprawy ustanowienia Pokoju Bo¿ego na naszej macierzystej planecie ziemi.

HUM!

(Udowodniono, ¿e jeœli kilka procent osób z jakiejœ spo³ecznoœci regularnie i intensywnie lub wrêcz nieustannie praktykuje taki rodzaj transcendentalnej transmisji medytacyjno- modlitewnej, to w danej okolicy radykalnie spada przestêpczoœæ, zmniejsza siê znacznie liczba nieszczêœæ i wypadków, a tak¿e nastêpuj¹, liczne spontaniczne uzdrowienia i ludziom ¿yje siê znacznie zdrowiej i bezpieczniej. Dlatego nale¿y rozwijaæ i upowszechniaæ tê prost¹, praktykê duchow¹, dla ustanowienia pokoju i braterstwa duchowego ca³ej ludzkoœci i wszystkich istot zamieszkuj¹cych ziemiê. Wiele zale¿y od nas samych, a jeœli przejdziemy obok tej mo¿liwoœci i nic nie zrobimy czy¿ dalszy stan œwiata nie bêdzie czêœciowo zale¿ny od nas? Mo¿emy jako ludzkie istoty wzi¹æ sprawy planety w swoje rêce i wyeliminowaæ wszelkie si³y z³a i mroku.)

Himalaya Tirtha Sangha

Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
7
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3