HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Galeria

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964500
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
W Galerii duchowych obrazków znajdziesz podobizny Mistrzów, Awatarów, Proroków, Anio³ów i Anielic zwi¹zanych w jakiœ sposób z Himalaya Tirtha Sangha, a czêsto wystêpuj¹cych w roli jej Duchowych Mentorów i Patronów. Wiele z tych obrazków to symbole (jantry) oraz formy medytacyjne Bóstw i Anio³ów pomagaj¹ce w ró¿nego rodzaju kontemplacjach i wizualizacjach jogicznych.
7631132705964.jpg
Sadaœiwa
801132596067.jpg
Siwa - Mistrz Jogi
731132706080.jpg
Œiwa i Parwatti
4151132706131.jpg
Œiwa i Parwatti
2721132706157.jpg
Œiwa i Parwatti
7351132706053.jpg
Œiwa Jogeœwara
7781132706106.jpg
Œiwa i Parwatti
5421132596108.jpg
Siwa - Mistrz Jogi
9501132587612.jpg
Œiwa Mahadewa
7361132706012.jpg
Œiwa
1861140987832.jpg
Shiva & Parvati
1541140987860.jpg
Shiva & Parvati
6491140987942.jpg
Shiva saving the World
1211132938547.jpg
El Morya Khan
2111133603904.jpg
Mistrz El-Morya Khan
9821133603795.jpg
Mistrz Morja
2981133603926.jpg
Mistrz Morja
9191132938527.jpg
El Morya Khan
1461133603969.jpg
Bogini Mena i Babaji
6481133603820.jpg
Bogini Mena
2481133603993.jpg
Œri Mena
8151237241422.jpg
Shri Shri Mohan Swarup Ji
1601237239198.jpg
Lalita Madan Mohan Ji
3121237240057.jpg
Œri Chandra Mohan Ji
5681237334117.jpg
Swami Wiwekananda
1671268907487.jpg
Swami Wiwekananda
5261237334186.jpg
Vishvamitra Rishi
2761141350120.jpg
Master Djwal Khul Khan
351237239496.jpg
The Himalaya Master
6091237334265.jpg
Œri Yukteshvar
7871237334359.jpg
Paramahansa Yogananda
6511281393361.jpg
Paramahansa Yogananda (the last smile)
2881132705991.jpg
Œhirdi Sai Baba
8721133604011.jpg
Shirdi Sai Baba
7731237334137.jpg
Œri Sathya Sai Baba
7201237334552.jpg
Swami Œiwananda
3621237334606.jpg
Miko³aj Roerich
8921237334517.jpg
Helena Roerich
5431237334639.jpg
Rishi Vyasa
8821133603708.jpg
Dhanwantari
6311132705821.jpg
Bhaiszadzja Guru
3451139534198.jpg
Guru Bhaszadzja
9571141350144.jpg
Swami Premananda
901141350161.jpg
Swami Premananda
3581237334675.jpg
Paramahansa Hariharananda
7381237334294.jpg
Paramahansa Prajnananda
9021237334318.jpg
Œri Iyengar
6571237334397.jpg
Œri Iyengar
6701237334339.jpg
Jezus
561132705919.jpg
Gautama Budda
2061237334428.jpg
Gurumai Chidvilasananda
6571237334456.jpg
Kalu Rinpoche
8521237334476.jpg
Alice Bailey
6401237334503.jpg
Amritanandamay
8441237334533.jpg
Œri Aurobindo
1041237334696.jpg
Bo Yin Ra
5891237334582.jpg
Œri Œri Anandamurti
531133603745.jpg
Mohandas Gandhi
2191237334207.jpg
Mahatma Mohandas Gandhi
7461268907711.jpg
Œri Ramana Maharishi
7661237334743.jpg
Dalaj Lama
2571134215250.jpg
YODA - Mistrz Zakonu Jedi ;)
7441132705871.jpg
Ganeœa
9621132705941.jpg
4461237334153.jpg
Mirabai
4901133603874.jpg
Mi³osna Ekstaza Yab-Yum
9011132587560.jpg
Elohim
771134262831.jpg
Archanio³ MICHAEL
6061134262807.jpg
Archanio³ GABRIEL
2081134262848.jpg
Archanio³ URIEL
8981134083713.jpg
Plejady
5251135297403.jpg
MULADHARA - 1 Æakra
3561135297423.jpg
SWADHISHTANA - 2 Æakra
5421153087055.jpg
PRANAVAH of HEALING
961132587543.jpg
Raja Yantra
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3