HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Wp³aæ dotacjê

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964405
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

Dziêkujemy wszystkim dotychczasowym darczyñcom i sponsorom! Dziêki Waszemu wsparciu powsta³ miêdzy innymi ten portal internetowy, który ci¹gle rozwijamy udostêpniaj¹c w ten sposób œwiatu bardzo cenne nauki Himalajskich Mistrzów M¹droœci. Stworzyliœmy Bibliotekê cennych duchowych nauk dostêpn¹ dla ka¿dego internauty. Jesteœmy w trakcie tworzenia Encyklopedii Ezoterycznej Himalaya-Wiki. Uruchomiliœmy Korespondencyjny Uniwersytet Duchowy Himalaya ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem na ca³ym œwiecie. Zbudowaliœmy Radio Podcastowe, w którym nadajemy co jakiœ czas ciekawe audycje z naukami Mistrzów. Za ka¿d¹ z³otówkê serdecznie dziêkujemy i gwarantujemy, ¿e bêdzie ona przeznaczona wy³¹cznie na propagowanie Duchowego Orêdzia Himalaya.Z datków tych utrzymujemy m.in. nasze serwisy internetowe (np. HTS, Himalaya-Wiki, serwery podcastowe), op³acamy t³umaczy, którzy sukcesywnie przek³adaj¹ na jêzyk angielski i hiszpañski nauki, ksi¹¿ki i skrypty autorstwa Himalaya Swami Drukujemy tak¿e ulotki, plakaty, broszury i ksi¹¿ki, op³acamy wysy³ki materia³ów do osób zainteresowanych z ca³ej Polski.


Dotacjê mo¿esz wp³aciæ na konto

W³aœciciel konta: CZWARTE OKO
Bank: BRE BANK SA - mBank
Nr: 64 1140 2004 0000 3202 7437 1470

Dla wp³acaj¹cych z zagranicy:
W³aœciciel konta: CZWARTE OKO
Bank: BRE BANK SA - mBank
Nr: PL 64 1140 2004 0000 3202 7437 1470
SWIFT: BREXPLPWMULOprócz tego, zawsze mo¿esz pomóc nam, przekazuj¹c w darze np.:
- toner do drukarki HP Laserjet 2100
- tusz do drukarki HP DeskJet 660C, HP PSC 1510, Epson Stylus C42 SX
- papier do ksero bia³y i kolorowy, koperty i znaczki
Datki rzeczowe prosimy wysy³aæ na adres korespondencyjny


Pamiêtaj, nie dzia³amy dla w³asnego zysku. Idei rozprzestrzeniania Duchowego Orêdzia Himalaya poœwiêcamy ca³y swój wolny czas, dajemy wszystkie swoje umiejêtnoœci i zaanga¿owanie. Pomó¿ nam i wesprzyj nas finansowo...
Niech B³ogos³awieñstwo Œri Lakshmi Devi
Bogini Dobrobytu i Dobrego Prosperowania
zawsze towarzyszy wszystkim darczyñcom i sponsorom!

Om Lakshaya Namah! Om Bhadram!
Om Kubweraya Namah!

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3