HTS :: O nas ... :: News :: The Himalaya Master :: Biblioteka :: Uniwersytet Himalaya :: Galeria
Multimedia :: Podcast :: Z³oty Brzask :: Warsztaty :: Zajêcia cykliczne :: Kalendarz Ezoteryczny
Prezenty dla sponsorów :: Tablica Og³oszeñ :: Linki :: Kontakt :: Wp³aæ dotacjê :: Mapa Strony
» HTS » Biblioteka » Czy tylko raz ¿yjemy na Ziemi

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964420
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
rzecz o Reinkarnacji wedle danych Wschodu i Zachodu. Wanda Dynowska
Wstêp
Reinkarnacja dobrze by³a znana Rzymianom, wielu poetów wspomina o niej. W Grecji wyk³adana by³a przez kilku filozofów, doœæ wspomnieæ Platona. W staro¿ytnej religii egipskiej mo¿emy znaleŸæ jej œlady, choæ w nieco zmienionej formie; póŸniej w Aleksandrii Neo-Platoñczycy, a potem Gnostycy studiowali powa¿nie tê ideê. Opiewa³y j¹ Sagi pó³nocy i powtarza³y legendy Galii, stanowi³a te¿ czêœæ wiedzy mistycznej druidów i dziœ mo¿na jeszcze spotkaæ wœród Celtów Irlandii i Bretanii wiarê w wielokrotny powrót dusz na ziemiê.
1. Niepokój ludzkoœci
Charakterystyczn¹ cech¹ naszej epoki jest niepokój intelektualny. Czy nie dlatego, ¿e wiêkszoœæ drêcz¹cych ludzi zagadnieñ pozostaje bez odpowiedzi? Wprawdzie granica pomiêdzy znanym a nieznanym zosta³a dziœ znacznie przesuniêta, ale zaczynamy zdawaæ sobie sprawê, ¿e teren zdobyty jest o wiele mniejszy ni¿ przypuszczaliœmy. Na razie zwyk³emu widzowi zdawaæ siê mo¿e, i¿ nauka zdo³a poznaæ wszystko; ale uczony, badaj¹cy starannie i wytrwale ró¿ne zjawiska, wie dobrze, i¿ ze wszystkich stron otaczaj¹ go zagadki. Zwyk³emu nabo¿nemu chrzeœcijaninowi zdaje siê równie¿, ¿e chrzeœcijañstwo wspó³czesne jest potê¿n¹ fortec¹; lecz bardziej przenikliwy wzrok jego kierowników dostrzega na jego murach spêkania i rysy; mo¿e pod wp³ywem ognia nieub³aganej, a coraz œmielszej w swych atakach krytyki, czy kryzysu moralnego ludzkoœci.
2. Co to jest reinkarnacja?
Jak dziecko codziennie uczêszczaj¹ce do szko³y uczy siê, zdobywa doœwiadczenia i przyswaja sobie coraz now¹ wiedzê, przechodz¹c do coraz wy¿szych klas, tak samo i my, jako dusze, niejednokrotnie przychodz¹c na ziemiê w ró¿ne warunki i otoczenia, uczymy siê, gromadzimy ró¿ne doœwiadczenia i zdobywamy coraz wiêksz¹ m¹droœæ i szersze poznanie.
3. Cel reinkarnacji
Wielkim celem reinkarnacji jest ewolucja. Powracamy wielokrotnie na ziemiê nie pod jakimœ naciskiem z zewn¹trz, ale wprost dlatego, ¿e Dusza – nasze w³aœciwe Ja – pragnie dalej rozwijaæ siê, wzrastaæ i poznawaæ, aby staæ siê kiedyœ swobodnym twórc¹. BodŸcem, który na nowo sprowadza nas na ziemiê, jest pragnienie doœwiadczeñ i prze¿yæ, g³ód poznania, ¿¹dza pogr¹¿enia siê w têtni¹cy ruch fizycznego ¿ycia. Wprawdzie ¿¹dza ta jest trudna do zrozumienia dla ludzi, którzy mieli ciê¿kie doœwiadczenia w poprzednim ziemskim ¿yciu, bo nie maj¹ wcale ochoty ich powtarzaæ; podobnie pod koniec jednego ¿ywota nie nêci nas perspektywa powrotu na ziemiê, wolelibyœmy odpoczynek w jakimœ „raju”. Przetem nasza zwyk³a œwiadomoœæ jest tylko cz¹stk¹ œwiadomoœci ca³kowitej i nie zdaje sobie sprawy ani z celu, z u¿ytecznoœci nawet najciê¿szych prze¿yæ i doœwiadczeñ; widnokr¹g jej jest bardzo ograniczony. Ale JaŸñ g³êbsza, Dusza œwiadoma, widzi wielki choæ daleki cel i rozumie, co mo¿e doñ zbli¿aæ.
4. Proces reinkarnacji
Wedle tego, co by³o wy¿ej naszkicowane jasne jest, ¿e cykl reinkarnacyjny nie rozpoczyna siê od narodzin niemowlêcia na fizycznym planie, a od wypromieniowania przez duszê ze swej sfery woli do powrotu w doœwiadczenia ziemskie – po przyswojeniu sobie wszystkiego, co siê da³o z poprzedniego ziemskiego istnienia – (owa wola ¿ycia w œwiecie przejawionym, zwie siê w Buddhyzmie Tanha) ona to dzia³aj¹c w materii trzech ni¿szych sfer, przyci¹ga tyle i tak¹ tej sfery materiê, jaka odpowiada rytmowi wibracyjnemu jej w³asnego ¿ycia i skutkom (w danej sferze) poprzedniego w niej ¿ywota na ziemi. Czyli nowo buduj¹ce siê cia³a mentalne i astralne odpowiadaj¹ dok³adnie stopniowi rozwoju, jaki te przewodniki osi¹gnê³y w ostatnim ¿yciu na ziemi. Gdy te dwa narzêdzia duszy wyraŸnie siê zarysowuj¹, nastêpuje skierowanie siê jej ku sferze fizycznej, gdzie ma siê dla niej przygotowaæ fizyczne cia³o.
5. Dowody reinkarnacji
Gdy siê mówi o reinkarnacji, pierwszym pytaniem s³uchacza jest: „Czym mo¿na poprzeæ takie twierdzenie? Czym udowodniæ, ¿e reinkarnacja jest istotnie prawd¹?” Trzeba na te pytania daæ zadawalaj¹c¹ odpowiedŸ, inaczej teoria reinkarnacji nie mo¿e zwróciæ uwagi ludzi myœl¹cych i g³êbszych. Jeœli reinkarnacja jest faktem to jest procesem ewolucyjnym o tak niezmiernej doskona³oœci, i¿ nie nale¿y szczêdziæ wysi³ku, by poprzeæ j¹ mocnymi dowodami i daæ podstawê logicznych argumentów.
6. Dowody reinkarnacji - pamiêæ minionych wcieleñ
Choæby argumenty logiczne przemawia³y za reinkarnacj¹, musimy zgodziæ siê, i¿ dopiero mo¿noœæ pamiêtania minionych wcieleñ by³aby dla nas dowodem ostatecznym. Wielu ludzi nie mo¿e przyj¹æ teorii reinkarnacji zanim nie otrzyma odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego nie pamiêtamy na tej ziemi?”. Tym pytaniem kwestionuj¹ oni nie tylko reinkarnacjê, ale i moralne usprawiedliwienie samego procesu wielokrotnych czynów pope³nionych niegdyœ w innym ¿yciu, jeœli nie zachowujemy najl¿ejszej o nich pamiêci? Moore zaznacza: „Ju¿ w staro¿ytnoœci powsta³ Epikur przeciw filozofii pytagorejskiej o wielokrotnych wcieleniach, mówi¹c, i¿ jeœli dusza nie posiada pamiêci poprzednich istnieñ, to nie ma poczucia to¿samoœci, a w takim razie skutki spadaj¹, jakby na kogo innego, kto nie zna ich przyczyny, wiêc nie mo¿e staæ siê m¹drzejszym i lepszym przez ponoszenie za nie odpowiedzialnoœci”.
7. Nadzieja ludzkoœci
Chaos moralny i postêpy przyziemnego materializmu sprawiaj¹, ¿e ludzie nie czuj¹ dziœ obecnoœci ducha we wszechœwiecie, ani istnienia jakiœ moralnych praw; staje siê to coraz bardziej groŸne i niebezpieczne dla ca³ej cywilizacji i kultury ludzkoœci; historia uczy nas bowiem, ¿e ilekroæ blednie i przygasa p³omieñ duchowej wiedzy, ilekroæ znika zainteresowanie sprawami duszy, obni¿a siê jednoczeœnie poziom etyki spo³ecznej i pomimo znacznego rozwoju umys³owego ogó³u, dana cywilizacja nieuchronnie chyli siê ku upadkowi. Studia historyczne mog¹ nas o tym przekonaæ; ile¿ to cywilizacji i kultur zmierzch³o i zniknê³o, gdy traci³y idea³y, gdy oddala³y siê od swych wy¿szych celów i zaprzecza³y moralnym prawdom.
Jeli podoba Ci si artyku
dodaj do niego swj gos
78
Zobacz ranking najbardziej popularnych artykuw na naszej stronie
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3