BhaiszadŸja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: BhaiszadŸja Warsztaty
» BhaiszadŸja Joga » BhaiszadŸja Warsztaty

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964365
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28
Program zajêæ BhaiszadŸja Jogi (Ajurwedy): siedrniostopniowa œcie¿ka duchowego uzdrawiania Ajurwedy; wizualizacja leczniczego œwiat³a, uzdrawiaj¹ce mantramy; lecznicze oddychanie wazowe; diagnostyka pulsowa, energetyczna i radiestezyjna, pawanmuktasana - lecznicza gimnastyka; leczenie zapachami olejków aromatycznych, kadzide³ i kwiatów; wodolecznictwo obejmuj¹ce picie wody energetyzowanej, k¹piele, lewatywy i p³ukania nosa; zio³olecznictwo; smakoterapia; leczenie kolorami, afirmacjami, zdrow¹ diet¹ i kuracj¹ g³odówkow¹; Respiroterapia - leczenie oddechem; automasa¿e, masa¿e (oklepywanie, g³askanie, naci¹gania, ugniatanie, masa¿ wibracyjny i metamorficzny), biomasa¿e; zabiegi manualne oraz krêgarskie; æakroterapia; terapia praniczna; rytua³y egzorcyzmowania; akupresura; leczenie energetyczne na odleg³oœæ z u¿yciem ayurwedyjskich znaków mocy; pe³ny zestaw znaków mocy w systemie ajurwedy; energetyczna chirurgia fantomowa; sugestopedia i hipnoza; leczenie dŸwiêkami i mudrami; inicjowanie w moc uzdrawiania.

Tematka warsztatów!Warunki uczestnictwa!Zajêcia popo³udniowe!

SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3