BhaiszadŸja Joga :: Ajurweda :: Biblioteka Ajurwedyjska :: BhaiszadŸja Warsztaty
» BhaiszadŸja Joga

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964488
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28Praktyki duchowej psychoterapii i psychoedukacji; szeroko pojête doskonalenie umys³u, leczenie potêg¹ oddechu, sztuka afirmacji i autosugestii, twórczy dobrobyt, powodzenie i szczêœcie, magia twórczej wizualizacji; uzdrowienie bólu z³amanych serc, rozwój duchowy uzdrowiciela, zastosowanie wibracji leczniczych mantramów (fraz dŸwiêkowych); sztuka odprê¿ania i relaksacja, transcentendalne techniki uzdrawiania. Potêga umys³u, mowy, magnetyzmu, myœli, dŸwiêku, wszystko w s³u¿bie samopomocy i samoleczenia. Staro¿ytne receptury rszich i suflch. Tworzenie Krêgów Uzdrawiaj¹cej Mocy (Bhai-æakram). Duch Œwiêty (Æaitanja) i charyzmatyczne uzdrawianie duchowe w religiach œwiata. Sztuka modlitwy wstawienniczej, proœby i intencje dla chorych i umieraj¹cych. Tradycyjne inicjacje w Œwiadomoœæ Mistrza Uzdrowienia (Guru BhaiszadŸja). Tajemna Moc Widura (Lapis Lazuli).

BhaiszadŸja Joga rekomendowana jest w szczególnoœci absolwentom wschodnich systemów uzdrawiania i holistycznego leczenia rodem z Indii, Tybetu, Chin i Japonii. Joga Uzdrowienia stanowi najstarszy i najbardziej Ÿród³owy system inicjacyjny s³u¿¹cy rozwojowi potencja³u lecz¹cej mocy. Osoby, które ukoñczy³y rozmaite kursy Doskonalenia Umys³u, Polarity, Reiki, Masa¿u Maori, Sziat-su, Do-In, Rebirthingu czy te¿ zapozna³y siê g³êbiej z podstawami chiñskiej czy tybetañskiej medycyny naturalnej, a chcia³yby potraktowaæ Staro¿ytn¹ Sztukê Uzdrawiania jako w³asn¹ œcie¿kê wewnêtrznego rozwoju mog¹ uczyniæ to poprzez uczestnictwo w praŸródle tych wszystkich systemów, jakim jest Joga Uzdrowienia Guru BhaiszadŸji zwanym te¿ Budd¹ Medycyny, Archanio³em Rafa³em.

Dikszan - przekaz inicjacyjny stanowi wprowadzenie w uzdrawiaj¹ce praktyki Krainy Doskona³ego Zdrowia Guru BhaiszadŸja (Archanio³a Rafaela) oraz b³ogos³awieñstwo dla ich wykonywania i pog³êbiania z korzyœci¹ dla siebie i dla innych. Przekaz Mocy Uzdrowienia mo¿na otrzymaæ wy³¹cznie podczas przynajmniej dwudniowych (weekendy) warsztatów Jogi Uzdrowienia. Warto pamiêtaæ, i¿ zarówno system buddyjskiego uzdrawiania (jak Reiki) czy system chrzeœcijañskiego uzdrawiania s¹ ledwie strzêpami tej staro¿ytnej, siedmio-stopniowej, tradycyjnej Jogi Zdrowia i D³ugowiecznoœci BhaiszadŸji - Rafaela. Otworzyæ serce i umys³, aby przyj¹æ bosk¹ wszystkouzdrawiaj¹c¹ potêgê, to ledwie pierwszy krok.

BhaiszadŸja PudŸa (Ceremonia Uzdrawiania) dana jest jako sztuka przywo³ywania wszystkolecz¹cej Mocy Boga i stanowi fundament wewnêtrznego dzia³ania wszystkich osób praktykuj¹cych tê szczególn¹ formê jogi przekazywanej przez Œwiat³o Himalaya. Duchowe æwiczenia i praktyki uzdrawiaj¹ce s³u¿¹ przywróceniu harmonii w ciele i umyœle cz³owieka, wytwarzaj¹c stan dobrego zdrowia i pomyœlnoœci na ka¿dym planie psychofizycznej jednostki ludzkiej. Joga oznacza pojednanie wszystkich czêœci i aspektów ludzkiej osoby w jedn¹ ca³oœæ. Joga Zdrowia i D³ugowiecznoœci to synchronizacja wszystkich organów psychicznych i fizycznych ludzkiej osoby tak pomiêdzy sob¹ wzajemnie jak i z Wielkim Duchem i ¯yciem Uniwersalnym.

Sztuka duchowego uzdrawiania opiera siê o metody stosowane przez duchowych Uzdrowicieli ludzkoœci we wszystkich epokach i we wszystkich tradycjach duchowych, szczególnie w tych, które wywodz¹ siê z kultury indoeuropejskiej obejmuj¹cej Hindusów (Indoariów), S³owian, Ba³tów, Persów, Celtów, Germanów, Greków, Rzymian. My, Indoariowie u swego prehistorycznego korzenia, zawsze powinniœmy pamiêtaæ o têsknocie duszy kieruj¹cej nas ku naukom i praktykom wedyjskim, gdzie nasze Ÿród³o i nasz duch. Prawa i zasady rz¹dz¹ce duchowym uzdrowieniem s¹ przekazywane na warsztatach BhaiszadŸja Jogi tak, aby mo¿na je by³o stosowaæ praktycznie w swoim w³asnym ¿yciu.

Celem BhaiszadŸja SamadŸ (Bractwa Uzdrowicieli) jest przebudzenie ludzkoœci do g³êbszego urzeczywistnienia potê¿nej mocy Ducha Œwiêtego (Brahmanah) dla leczenia, tak a¿eby osi¹gn¹æ doskonalszy stan fizycznego, psychicznego i duchowego zdrowia, a tak¿e wy¿szy poziom wype³nienia praw Boga (Brahman). Podstawow¹ zasad¹ w tej formie jogi jest to, ¿e dusza (purusza, czysty klejnot) jest Boskim Oddechem (Brih): ona oczyszcza, o¿ywia i uzdrawia narzêdzia, poprzez które funkcjonuje.

Misj¹ cz³onków BhaiszadŸja SamadŸ jest niesienie pomocy chorym i umieraj¹cym, wszystkim, którzy ugrzêŸli w bagnie uci¹¿liwoœci i negatywnoœci (kleœa). Podstawow¹ prac¹ jest skuteczne pomaganie samemu sobie zawsze, kiedy tylko zachodzi taka potrzeba. Eliminacja wjadhi, cielesnej b¹dŸ psychicznej choroby czy dolegliwoœci, oznacza podstawow¹ pracê w duchowym rozwoju ludzkiej jednostki na œcie¿ce uzdrawiania. Uzdrowiciel musi rozwin¹æ wielk¹ postawê Karuña, Wspó³czucia i Mi³osierdzia do cierpi¹cych osób bêd¹cych w bólu i niedoli.

Œwiadome umieranie jest czêœci¹ leczniczego procesu duszy, a hospicyjne pomaganie umieraj¹cym w ich drodze ku wiecznoœci jest czêœci¹ uzdrowicielskiej pracy BhaiszadŸja SamadŸ. Praktyki te zwane s¹ Sztuk¹ D³ugowiecznoœci i Wiecznej M³odoœci, a tak¿e Sztuk¹ Œwiadomego Opuszczania Cia³a. BhaiszadŸja Joga przekazuje kompletny wyk³ad nauk i praktyk umierania jaki spotkaæ mo¿na w Indii i Tybecie.

Uzdrawiaj¹ca duchowa moc jest Wod¹ ¯ycia (APANAH, Œiwambhudhara), magnetyczn¹ si³¹, która dostraja nas do stanu wewnêtrznej harmonii i piêkna (Sundaram), dobrego zdrowia psychicznego i somatycznego, przynosz¹c pomyœlnoœæ, przyjemnoœæ i powodzenie oraz dobrobyt i sukces jako uboczne efekty procesu uzdrawiania. D³ugowiecznoœæ i brak chorób oraz dolegliwoœci to owoce nale¿ytej i g³êbokiej praktyki BhaiszadŸja Jogi kultywowanej z nale¿ytym zaanga¿owaniem i oddaniem.

Praktyka skupiania siê w Œwietle Bo¿ego Ducha, które neutralizuje wszelkie chorobogenne stany przeciwieñstw i dwoistoœci, a tak¿e scala i oczyszcza ca³¹ psychosomatyczn¹ osobê ludzk¹ jest fundamentem wszelkich æwiczeñ tej Jogi. To krystalicznie czyste i jasne Œwiat³o Ducha Œwiêtego zwane jest URNA (Œwiat³o ¯ycia) i kontemplowane w dwup³atkowym lotosie pomiêdzy brwiami, na poziomie oczu, gdzie wewn¹trz jednocz¹ siê obrazy z obu ga³ek ocznych. Jest to jakby jednoœæ widzenia w Œwietle Ducha.

Misterium Imienia i wibracja dŸwiêku, sztuka leczniczego oddychania wazowego, afirmatywna modlitwa ochronna, kontemplacja wywo³uj¹ca stan b³ogoœci i ekstazy szczêœliwej i spokojnej radoœci (bhawanija), skupienie w oœrodkach bêd¹cych generatorami mocy uzdrawiania - wszystko to tylko zarys podstaw praktykowania Jogi Uzdrowienia. Tradycyjnie praktykuje siê oczyszczanie oœrodków energii (æakramów) i aury subtelniejszych cia³ psychicznych.

W ramach studiów wedyjskich nad duchowym uzdrawianiem istnieje te¿ praktyczna nauka usuwania niepo¿¹danych wp³ywów zwana potocznie egzorcyzmem, który wykonuje siê tak dla osób jak i dla potrzebuj¹cych tego miejsc. Praktykuje siê te¿ uzdrawianie zwierz¹t, roœlin, miejsc i miejscowoœci, a nawet ca³ego kraju, kontynentu i planety - Matki Ziemi.


Zasadnicza dzia³alnoœæ BhaiszadŸja SamadŸ opiera siê na:

1. Pracy warsztatowej w formie 2-3 dniowych spotkañ cz³onków Bractwa Uzdrowicieli obojga p³ci w celu utrzymywania wspólnej praktyki i pracy nad sob¹ dla samouzdrowienia;

2. Indywidualnej i grupowej praktyce samouzdrawiania i uzdrawiania innych, z pomoc¹ serii æwiczeñ uzdrawiaj¹cych dla ka¿dego z kolejnych stopni inicjacyjnej œcie¿ki;

3. Prowadzeniu BhaiszadŸja Pud¿a (Uzdrawiaj¹cego Rytua³u) w intencji pomocy cierpi¹cym, chorym i umieraj¹cym (zawsze na ich wyraŸne ¿yczenie), a tak¿e w intencji kraju lub ca³ej planety i zamieszkuj¹cych j¹ istot;

4. Gromadzeniu i propagowaniu metod duchowego uzdrawiania ponad ró¿nicami œwiatopogl¹dowymi czy religijnymi dla wspólnego dobra ca³ej ludzkoœci;


Cz³onkiem BhaiszadŸja SamadŸ mo¿e zostaæ ka¿da osoba w pe³ni œwiadoma podejmowanej pracy, niezale¿nie od narodowoœci, wyznania, p³ci czy te¿ zaanga¿owania w jakikolwiek system praktyk duchowych. Jedynym warunkiem jest otwartoœæ serca i umys³u pozwalaj¹ca wyraziæ siê chêci praktykowania p³yn¹cej z g³êbi duszy.

Wedyjska wiedza medyczna znana jako Ajurweda zosta³a przekazana ludziom przez Dhanwantari'ego, anielskiego doktora w Niebiosach, który przekaza³ j¹ na ziemi jako anio³ objawiciel czterem mêdrcom - medykom o piêknych imionach: Suœruta, Æaraka, Aitreja i Wagbhata. Ryszi Suœruta, jak g³osi legenda, zwany by³ w Grecji Hipokratesem. Dlatego Joga Uzdrowienia polecana jest w szczególnoœci wszystkim medykom i medycznym s³u¿bom pomocniczym jako duchowa droga ¿ycia poœwiêconego pomaganiu cierpi¹cej ludzkoœci i uwalnianiu jej od tych cierpieñ w œwiadomy sposób. Przysiêga Rszi Suœruta czyli Przysiêga Hipokratesa jest podstaw¹ pracy wszystkich medyków czyli uzdrowicieli.

Z Jogi Uzdrowienia zaczerpniêto wiele metod wspó³czesnej medycyny psychosomatycznej i psychoterapii. Metoda Gestalt wraz ze swym "gor¹cym krzes³em", trening asertywnoœci, techniki bioenergetyczne (m. in. Lowen), trening autogenny Schultza (autosugestywna relaksacja), postêpuj¹ca relaksacja Jacobsona (tensje i rozluŸnienia poszczególnych miêœni, jogoda), grupy poznawcze, psychodramy, psychologia procesu, trening twórczej ekspresji, metoda tzw. "lustra", nauka o afirmacjach, rebirthing - wszystko to s¹ wyrwane z kontekstu techniki Jogi Uzdrowienia, które zosta³y przeszczepione do medycyny jako skuteczne œrodki terapeutyczne. Mo¿esz poznaæ je prosto ze Ÿród³a, z którego pochodz¹, którym jest faktycznie joga. Mo¿esz zapoznaæ jogê jako medycynê psychosomatyczn¹, a w szczególnoœci jako system prewencyjnej psychoedukacji. £atwiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ, a lecz¹c ³atwiej, gdy pamiêtamy o duchowej esencji (Sai/n) ludzkiej istoty.

Polecamy tak¿e odwiedziæ stronê: Ayurveda - Uzdrawianie!SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3