Laja Joga :: Tantra :: Laja Marga :: Biblioteka Laja Jogi :: Laja Warsztaty
» Laja Joga

Follow us on:
UNIWERSYTET HIMALAYA
NAUKI MISTRZW
Ezoteryczny Uniwersytet
Duchowy HIMALAYA
Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia duchowych studiów korespondencyjnych.
Po zarejestrowaniu będziesz otrzymywać dwa razy w tygodniu Duchowe Orędzie Himalajskich Mistrzów w postaci lekcji i wykładów.
Liczba studentw: 878
Zarejestruj się
Biblioteka Wiedzy Ezoterycznej - katalog
SATSANG on WEB
Himalaya Master - odpowiedzi na pytania Uczniw, Studentw
Zbiory nauk duchowych:
Sûtry: HRIDAYA (Apokryfy)
Udâny: PMH
Æakramy
Tajemna Wiedza o Æakramach - oœrodkach œwiadomoœci i duchowych mocy!
Jogasutra
Ksiêga Jogi - Ryszi PatañdŸali. Komentarze
Gematria
Mistyczna Numerologia
Kosmogram Gematryczny
Listy od Mistrza
Duchowe nauki i rady zawarte w listach od Himalaya Master do Uczniów
Gâthâ
Nauki wierszem, poematy i powiedzenia metryczne
Słownik
Himalaya Wiki
 
 


KSIKI, SKRYPTY, CD
PREZENTY DLA SPONSORW
Nowoci:
Devanagari
praca zbiorowa
blok do æwiczeñ
kaligrafii sanskrytu
Czohanija 2008
Himalaya Tirtha Sangha
Pieœni duchowe, bhad¿any, hymny wedyjskie, mantramy nagrane podczas Festiwalu Czohanija 2008.
Sukha Sutra
The Himalaya Master
P³yta CD, 42 afirmacje piosenki, które pomagaj¹ rozwin¹æ cechy bogactwa duchowego i materialnego.
Przekazy Mistrza Himalaya TOM 2
Himalaya Master
Per³y Duchowej Wiedzy. Kolejne odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania, porady i wskazóowki. Autor prostuje wiele zagmatwanych zagadnieñ z dziedziny Rozwoju Ducha, Jogi, Medytacji, Religii, Mistyki.
Aktualna lista prezentów
 
 
Licznik odwiedzin: 6964362
Ostatnia aktualizacja strony:
06-11-2022, 22:28

LAJA JOGA jest pojazdem duchowego wzrostu, pochodz¹cym z duchowej tradycji linii sukcesji zwanej HIMALAYA, jest darem Mêdrców z gór i zawiera m¹droœæ Wielkiego Ducha Góry. Mistrz ŒIWA zwany Królem Joginów oraz jego ma³¿onka Bogini PARWATI zwana Stra¿niczk¹ Tantry, stoj¹ na czele ca³ej linii sukcesji tradycji Himalaya...

Termin Lajah oznacza rozpuszczenie, roztopienie wszelkich uwarunkowañ i ograniczeñ powsta³ych na wskutek rozmaitych zdarzeñ i prze¿yæ maj¹cych miejsce w przeci¹gu ca³ego ludzkiego ¿ycia. Bariery uwarunkowanego ¿ycia stopniowo roztapiaj¹ siê, a¿ dusza ujrzy oœwiecaj¹cy œwit wolnoœci i zbawienia (Kaiwalja). Lajah oznacza wch³on¹æ b¹dŸ rozpuœciæ. Joga to inaczej jednia lub pojednanie. Laja Joga to pojednanie przez rozpuszczenie. Mo¿na powiedzieæ: joga poch³aniaj¹cego rozpuszczania siê w Duchu Boga.

Laja Joga jest tak¹ form¹ jogi w której Jednia, Najwy¿sze Zjednoczenie znane te¿ jako samadhi, zostaje osi¹gniête poprzez proces laja, który oddaæ mo¿na sufickim terminem fana lub buddyjskim nirwana. Mo¿na powiedzieæ, ¿e laja oznacza g³êbok¹ koncentracjê (skupienie, zogniskowanie) powoduj¹c¹ stopniowe rozpuszczenie, poch³oniêcie struktur materialnego ego w przeczystej potêdze Najwy¿szej Œwiadomoœci. Laja to proces stopniowego poch³aniania zasadniczych energii tworz¹cych nasz¹ materialn¹ istotê, tak ¿e Œwiadomoœæ (Æittam) zostaje uwolniona (wyzwolona, zbawiona) od wszystkiego co nie jest duchowe, a w czym ukryta jest boska oœwiecaj¹ca potêga Czystego Ducha. Mo¿na powiedzieæ, ¿e œwiadomoœæ poch³oniêta skupieniem w Bogu, zanurzona w Duchu, stopniowo absorbuje siê tym tak, i¿ wszystko co nie jest duchowe od niej odpada i unicestwia siê, a to co zostaje jest niezniszczalnym bytem Wiecznego Ducha, prawdziw¹ substancj¹ i esencj¹ (Sain) ludzkiej Istoty (Nara).

Dikszan - inicjacja w Laja Jogê oznacza ustanowienie po³¹czenia pomiêdzy ludzkim duchem ubranym w cia³o, a Odwiecznym Najwy¿szym i Najœwiêtszym Duchem Boga, Brahmanem, który pozostaje bezcielesny. Energia inicjacji jest przep³ywem tchnienia Ducha Bo¿ego i pojednaniem siê z Bogiem w Duchu. U³atwia skupienie siê w Duchu i Prawdzie oraz autentycznie duchow¹, natchnion¹ modlitwê. Mo¿na powiedzieæ, ¿e inicjacja jest zawsze chrztem w Duchu Œwiêtym dokonanym dla praktyki duchowego roztopienia siê w Bogu.

Przedwieczna Szko³a Duchowa zwana "Zakonem Misterium" lub "Œcie¿k¹ Wch³oniêcia" opiera siê na naukach i praktykach Laja Jogi przekazanych w bardzo dawnych czasach przez Pana Œiwê swoim uczniom i wielbicielom zwanym czela. Czohan (Pan) Œiwa za³o¿y³ ogó³em dwanaœcie linii przekazu jogi, które stanowi¹ ca³kowite i zupe³ne systemy nauczania i praktykowania we wszystkich fazach duchowej drogi rozwoju cz³owieka. Laja Joga jest lini¹ przekazu dzier¿on¹ przez wielkich Mahatmów z Aœramu znajduj¹cego siê w dolinie Himalaya.

System Laja jest jedn¹ z czterech g³ównych tzw. Wielkich Dróg Duchowych, oprócz Mantra, Hatha i RadŸa Jogi. Jest to wiêc jedna z czterech g³ównych form jogicznej œcie¿ki jakie istniej¹ i s¹ mo¿liwe do praktykowania w tym Ciemnym Wieku zwanym Kali Yug¹. Warto te¿ wspomnieæ i¿ Pan Œiwa okreœli³ te cztery systemy jogi jako MAHA JOGÊ, jeœli praktykowane s¹ ³¹cznie wybrane z nich elementy podstawowe. Zasadniczo, to co oferujemy jako publiczne wprowadzenie w jogê, jest w swej istocie Maha Jog¹ (Wielk¹ Jog¹) i mo¿e byæ rozwiniête bardziej szczegó³owo w jedn¹ z Wielkich Dróg Duchowych. Oczywiœcie, Bractwo preferuje Odwieczn¹ Œcie¿kê Wch³oniêcia (Laja Jogê).

Linia sukcesji, czy te¿ tradycja duchowa z której pochodzi Laja Joga zwana jest HIMALAYA, a œciœlej Himalaya Tirtha Sangha. Siedmiostopniowa œcie¿ka (marga) duchowego wzrostu rozpuszczaj¹ca w niezmierzonej ³asce oceanu mi³osierdzia najwy¿szego Boga jest podstaw¹ ca³ej duchowoœci sukcesji GURU (Przewodników Duchowych), którzy przekazuj¹ jedn¹ z najbardziej staro¿ytnych i ezoterycznych form jogicznego nauczania. Tradycyjnie, na czele ca³ej linii przekazu i jej wszystkich form, stoj¹: Guru Œiwa (£askawy) znany czêœciej ze swych rozlicznych emanacji jako Czcigodny Ojciec, BabadŸi, oraz jego ma³¿onka znana jako Dewi Parwati (Córka Góry, czyli szacownego Mahatma Himavat). Aæarjowie wyœwiêceni poprzez przekaz duchowy stanowi¹ filary nauczania jogi jako pos³annicy czy aposto³owie linii sukcesji tej wedyjskiej laja jogi.

Wszelkie jogi hinduskie i tybetañskie czerpi¹ z tego Ÿród³a najprzedniejszego niebiañskiego nektaru. W istocie swej JOGA jako duchowa droga jest du¿o starsza ni¿ tradycja hinduska, gdy¿ ta pochodzi ledwie z VII wieku naszej ery! Laja Joga mo¿e zostaæ nazwana jog¹ wch³oniêcia (rozpuszczenia siê) w œwiadomoœæ Wielkiego Ducha, Œwiat³a i ¯ycia. Guru Œiwa, g³owa ca³ej jogicznej linii nauczania zwany jest te¿ Ojcem, Baba, a jeszcze czêœciej Ojcem Mistrzem, co brzmi Wale Baba. Guru Œiwa ¿y³ i chodzi³ po ziemi tak samo jak Ty oko³o 10 - 12 tyœ. lat przed nasz¹ er¹. W³aœnie tak staro¿ytna jest nauka jogi, któr¹ odkry³ i za³o¿y³ wspólnie ze sw¹ ma³¿onk¹ Dewi Parwati. Naprawdê bezpoœrednio naucza tylko nielicznych, najczêœciej Arhatów, sam pozostaj¹c raczej duchowym patronem wszystkich adeptów i adeptek jogi. Abstrakcyjne pojêcie Œiwa (£aska Bo¿a) okreœlaj¹ce najwy¿szy duchowo byt uniwersum odró¿niamy tu od imienia ¿yj¹cego na ziemi jogina, którego zwiemy Guru Œiwa! Absolut czêœciej okreœlamy jako Paramœiwa!

Bodhidharma, który przyniós³ naukê wedyjsk¹ do Chin, poprzez Tybet, przyniós³ dok³adnie nauki i praktyki staro¿ytnych jogów, w³¹cznie z œiwaick¹ sztuk¹ walki kalaripajat znan¹ póŸniej jako Shaolin. Tak¿e Gautama Buddha praktykowa³ jogê, poprzez jogê osi¹gn¹³ oœwiecenie i zaproponowa³ jogê jako powszechn¹ drogê do wyzwolenia, do zbawienia ludzkich istot. Szko³y tak zwanego buddyzmu tybetañskiego do dzisiaj, jak na ironiê, mówi¹ ¿e s¹ szko³ami praktyki jogi tybetañskiej, a termin buddyzm jest tam nieznany. Buddha zaœ jest czczony jako jogin, który osi¹gn¹³ doskona³¹ œwiêtoœæ oœwiecaj¹cego przebudzenia. W istocie swej joga praktykowana we wszystkich szko³ach buddyjskich zasadza siê g³ównie na metodach Mantrajany oraz na systemie RadŸajogi.

The Himalaya Master
SZUKAJ na naszej stronie


OGŁOSZENIA
 
Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
CHIÑSKI
.
Prosimy o kontakt
na adres mailowy:
info@himalaya-tirtha.org

Poszukujemy T£UMACZA
z jêzyka polskiego na
HISZPAÑSKI
.
Prosimy
o kontakt na adres mailowy: 
sadadeva@yahoo.es
Tablica ogosze
 
   
 

2005-2010 by Himalaya Tirtha Sangha.
Wszystkie prawa zastrzeone. Wykorzystywanie materiaw
zawartych na stronie bez zgody jej autorw jest ZABRONIONE.
Engine by CodaTeam

Kontakt: info@himalaya-tirtha.org


Firefox 3  Submit your website to 20 Search Engines - FREE with ineedhits!
 
strona zaprojektowana
i zarządzana na platformie
Apple Macintosh
komunikację oraz wymianę
danych z serwerem ftp
obsuguje TRANSMIT 3